ޓީޗަރުން

އިޒްރޭލަށް ތާއިދު ކުރި ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ އިންޑިއާ ޓީޗަރަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލަނީ

އިއްޒުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަށް ގްރޭޑްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ލީޑިން ޓިޗަރުން އިސްތިއުފާ ދީފި

2

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 3ގެ ޓީޗަރަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ކޮންޓެކްޓުވި ހުރިހާ ޓީޗަރުން ކަރަންޓީނަށް

1

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފީއަލި ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ސްކޫލުތަކަކަށް ދިވެހި ޓީޗަރުން ހޯދަނީ

"އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް 2020" އިފްތިތާހުކޮށްފި

ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ގެނެސްދޭނެ އޭޖެންސީތަކެއް ހޯދަނީ

މުދައްރިސުންގެ މަސައްކަތަކީ ގައުމުގެ ހައްގުގައި ކުރާ ވަރަށް އަގުހުރި އިންސާނީ ހިދުމަތެއް: ރައީސް

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ޓީޗަރުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން ކުރިމަގަށް ތަސައްވަރެއް ކުރެހިއްޖެ: މިނިސްޓަރު

ޓީޗަރުން ހޯދައިދިން ކާމިޔާބަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގައި އަހަރެމެން ވަނީ ދަރަނިވެރިވެފައި: ރައީސް

ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް މުދައްރިސުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ތައުލީމުގެ ބިލުގެ މައްސަލަތައް ރައީސަށް ހުށަހަޅައިފި

4