ޓެކްސީ

ޑްރައިވަރުންގެ ކަންބޮނޑުވުންތަކަށް އަވަސް ހައްލެ ހޯދައިދިނުމަށް އެމްޑީއޭއިން ގޮވާލައިފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން މުޒާހަރާގައި، ބޭނުންވަނީ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޖަވާބަކާއެކު ހައްލެއް

ޓެކްސީއަކަށް އެރި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޑްރައިވަރުގެ ބަންދަށް ތިން ދުވަސް

އެއާޕޯޓް ކިޔޫއިން ޓެކްސީތައް ބޭރުކޮށްލުމުން ޑްރައިވަރުން މަޝްވަރާއަށް ހުޅުމާލޭގައި

1

ފުލުހުންގެ އިންޒާރު: އަގުބޮޑުކޮށް ޓެކްސީ ދަތުރުތައް ކުރާނަމަ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން!

ކަނޑުން އެއްގަމަށް! ޑްރަގާއި ރަލުގެ ސަޕްލައިގައި ޓެކްސީތައް، މިއީވެސް ނެޓްވޯކުގެ ބައެއް!

2

ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ރޯޑުވާދިނަސް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތް ދިވެއްސަކު ހުންނަ ތަންތަނަށް އެކަނި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިފުޅު އުފުލި މަންމައަށް ޓެކްސީ ހަމަޖައްސައިދީފި

1

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާއިރު ނަގާ ފީ ބޮޑުކޮށްފި

ޓެކްސީ އަކުން ބަނގުރާ ކޭސްތަކެއް ހޯދައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އައިޖީއެމްޗްގެ މެއިން ގޭޓް ކުރިމަތީގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ޓެކްސީ ސްޓޭންޑެއް ހަދައިފި

3

ޓެކްސީތަކުގެ ޕާކިން ފީ 3000 ރުފިޔާއިން 750 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފި

« 1