ސްވިމިން

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާނިތަކުގައި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ރާޅާ އަޅަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ސްވިމިން ޓްރެކްގެ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމާއި ސްލައިޑުން އުފާވެރިކަން

1

ސްވިމިން ޓްރެކްގެ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމާއި ސްލައިޑް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުޅިވަރުތައް ކުޅުން އެޗްޕީއޭއިން މަނާކޮށްފައިވާތީ ގައުމީ ޓީމްތަކުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް އަނެއްކާވެސް އަބްދުއްސައްތާރު އިންތިހާބުކޮށްފި

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އެޗްޕީއޭގެ ލަފަޔަކަށް އެދިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ފަތާ ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަތަރު ވަނަ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ސްވިމިން ޓީމު އިންޑިއާއަށް

ކިޔާންގެ މަރު: ނިކުމެގެން މޫދަށްދިޔައީ މަންމައަށް ނިދުނު ވަގުތު، ހުރިހާވަގުތެއް ހުސްކުރީ އެ ދަރިފުޅަށްޓަކައި

27