ސުހެއިލް އަހުމަދު (އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ)

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލޭން ދޫކުރާނީ 1250 އަކަފޫޓުގެ 1000 ގޯތި: އެޗްޑީސީ

މިމަހުގެ ތެރޭގައި ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ގަތުމަށް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ހުޅުމާލޭ ކަންނެލި ޖެޓީގައި މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ މައިޒާނެއް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިތުރު މިސްކިތެއް އަޅަނީ

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގެ ކުރިމަގަށް ހުރަސް އެޅޭނެ: ސުހެއިލް

ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް އެޗްޑީސީން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އާދިއްތަ ދުވަހު

ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި މައްސަލަ އެޗްޑީސީން ސިވިލް ކޯޓަށާއި އެލްޖީއޭއަށް ހުށަހަޅައިފި

ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރާނަން: އެޗްޑީސީ

"ކޮތަރުކޮށި" ޖަލްސާއަށް ބިން ދިން މައްސަލަ: ހުޅުމާލޭ ބިމެއް ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ: އެޗްޑީސީ

2

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާ ވަޑާން ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ހުޅުވައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވުން

އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތައް މިމަހު 16ގައި

« 1