ށ. ފުނަދޫ

ރައީސް ސޯލިހު، ނ. ހޮޅުދޫއަށާއި ށ. ފުނަދޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސް ފުނަދޫ އާއި ހޮޅުދުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ފުނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ހަދަން ފޯކައިދޫން ވެލި ގެންދާތީ މުޒާހަރާކޮށްފި

1

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: ރަށްރަށް އަލުން އާބާދުކުރުމާއި އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުން

4

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ޓީޗަރުންގެ ސަލާމަތަށް ހުރަސްއެޅޭ: އެޑިއުކޭޝަން

ސްކޫލުގައި "އިންޑިއާ އައުޓް" ޖެހުމަކީ ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ، ފުނަދޫ ކައުންސިލުގެ ތުހުމަތު ސަރުކާރަށް

2

ނަރުހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެ، ގިނަ ބަޔަކާ ބައްދަލު ވެފައިވާތީ ފުނަދޫ މޮނިޓަރިން އަށް

ވިސްނުމަކީ އަތޮޅުގެ ތަރައްގީގެ މަރުކަޒަށް ފުނަދޫ ހެދުން: ރައީސް

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް އެންމެން އަޅައިލަން ޖެހޭ: ފަސްޓް ލޭޑީ

ޖެޓްސްކީ އެކްސިޑެންޓުގައި ޝުނާން މަރުވުން: "ވިއްސައިގެން ގޮސް ޖެހުނީ ލަކުޑި މުޑިއެއްގައި، ދެފަހަރަކު ނޭވާވެސް ލި"

ފުނަދޫގައި ހިނގި ޖެޓްސްކީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ނ. ވެލިދޫ އާއި ށ. ފުނަދޫ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

« 1