ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ގެެއްލުނު ސަބްމެރިންގެ ބިތުގައި ތަޅާ ފާޑުގެ އަޑެއް ރެސްކިއުޓީމަށް އިވިއްޖެ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ސަބްމެރިންގައި ބިލިއަނަރަކާއި މިލިއަނަރެެއް ދަތުރުކުރި

ފަތުރުވެރިންނަށް ޓައިޓޭނިކް ދައްކަން ދިޔަ ސަބްމެރިން ގެއްލިއްޖެ

ގްރީސް ކައިރިއަށް ބަންޑުންޖަހާލި ބޯޓުގައި ތިބި 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އަދިވެސް ނުފެނޭ

ގްރީސް ކައިރިން ބަންޑުން ޖަހާލި ބޯޓުގެ ވަތުގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދީން!

ކެޕްޓަންގެ އިންޓަވިއު: ފުރަތަމަ ރޯވީ އިންޖީނުރޫމްގައި، މުޅި ބޯޓަށް ހުޅުގަނޑު ފެތުރޭން ނެގީ 20 މިނެޓު!

3

ރަސްގެތީމަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބޯޓެއްގައި ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

މާލެ އިން ފުރައިގެން ރ. އަތޮޅަށް ދިޔަ މުދާ އުފުލާ ބޯޓެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

އިއްޔެ ގެއްލުނު "ޖަންބޯ" ދޯނިން ދަތުރުކުރި ދެމީހުން ކަނޑުވެފައި ތިއްބައި ފެނިއްޖެ، ހާލު ރަނގަޅު

ހިލަވެލި ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ރާޅު އެރި ލޯންޗު ދ. މީދޫއަށް ވަދެއްޖެ، އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ދިޔަވާތީ ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

2 ...