މުސާރައިގެ މައްސަލަތައް

ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ވެސް ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި

ހެލްތުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަރަންޓީނުވާން ޖެހުމުން މުސާރަ ދިނުމުގައި ލަސްތަކެއް

އެންއައިސީ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ނުކުރަން ޕޭ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

ޑޮކްޓަރުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނަން: ރައީސް

އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ޕޮލިސީގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ހިމަނަން ގޮވާލައިފި

އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 20 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ބޮޑު ކުރަނީ

މުސާރައަށް ހައްލު ހޯދައި ނުދޭތީ ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުސާރަ ދޭނީ އާ މިންގަނޑަށް، ފަރަގު ނައްތައިލެވޭނެ: މަބްރޫކް

2

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އަވަހަށް ނިންމުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓަށް 95000 ރުފިޔާ އަނެއްބައި މުވައްޒަފުންނަށް ޖަމާވީ މަދުން!

ޑަބްލިޔުޑީސީ މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް ދެގުނައަށް ބޮޑުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

1

މާލީ ހާލަތު ދަށްވެ ޕީއެސްއެމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައެއް އިނާޔަތްތައް ހިފަހައްޓައިފި

« 1