މުސާރައިގެ މައްސަލަތައް

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމްވޭޖު ދިނުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކުރަން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަ ލިބިއްޖެ، މޫނުމަތީން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަން: އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު

ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް މުވައްޒިފުންނާއެކު ބާއްވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އިހުތިޖާޖު ކުރުން

1

ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ވެސް ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި

ހެލްތުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަރަންޓީނުވާން ޖެހުމުން މުސާރަ ދިނުމުގައި ލަސްތަކެއް

އެންއައިސީ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ނުކުރަން ޕޭ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

ޑޮކްޓަރުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނަން: ރައީސް

އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ޕޮލިސީގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ހިމަނަން ގޮވާލައިފި

އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 20 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ބޮޑު ކުރަނީ

މުސާރައަށް ހައްލު ހޯދައި ނުދޭތީ ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

« 1