One Photos - aNwK59PZwDsmFhyt5ClyYsK2b.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tklVPthsISCndLtAnBSzVUxNO.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jXsTACR6NyxDvj3JqAeVSlLmW.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lSj5xP9l5SfkI5pTeHPtjm8Ur.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Fk13px5VQJt28jBuK5WjnwlgN.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pMipBjZIJCqt8Ymw6SEwJgJkT.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yuko7iWANEPquAjHyZSNzZufL.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8tJZ7xaIZLl39pwTWkcy5Q8Pp.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - cKzRg7T9Ei3susJL3igoIk2NR.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8jITXGwQwvjXlCoKe3DVYgHeH.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - S7ibCoCSILGUpIHA1Yxt0mnsP.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tfQxIeIQYymlbYZaSASOfZrpS.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tue3deOzHuthyFMZHCrxe15mw.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nL7RHAgJ8gnc7DsW0W0iJOW7n.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - v9hbXJcKXo1spTQNpxvonT9du.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dVKj4yOB6dFdkljU6GN17VI1q.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CxMxhXg6IfDkWt4XwmISFaNOa.JPG
8 މެއި 2022: މާލެ، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދޭތީ އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިވާސިޓީ ތެރޭގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން