ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ފައިނަލް: އިންޑިއާ 3-0 ނޭޕާލް

އެއްބައެއްގެ ބަދަލު ނުވާ ވިސްނުން: މޮޅުވީމަ ޓީމާއެކު، ބަލިވީމަ އެއްޗެހި ގޮވުން

މުތައިރީ، ސާފަށް: އަދަބު ދިނީ އުސޫލު ބަދަލުކޮށްގެން

ކިރަންގެ ދެވަނަ "ހޯމް"ގައި ފައިނަލަށް، ދިވެހީންގެ ސަޕޯޓުގެ އުންމީދުގައި!

އިންޑިއާއަށް ހިތްވަރު ހޯދިއްޖެ، އެކަމަކު މާ އަވަހަށް ހިތްފުރިގެން ގޯހެއް ނުހަދާނަން: ކޯޗު ސްޓިމަކް

މިއީ ތިންވަނަ ފަހަރަކަށް ނުވި، އެންމެ ބޮޑު ގޯހަކީ ތައްޔާރު ނުވެވުން!

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާ އަތުން ބަލިވުމުން ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ރާއްޖެއަށް މާޔޫސްކަން

ރޭގެ މެޗުގައި ފެނުނީ "އެންމެ ފިޓް ފައިސަލް"އެއް ނޫން

1

ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން، އެކަމަކު ދިވެހި ކޯޗުންނަށް ނުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ސުޒޭން

ބަލިވިޔަސް ގައުމީ ޓީމާ އެކު: އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބަކީ ގައުމުގައި އަޅުވައިދިން ގައުމީ ލޯބީގެ ފޭރާން

ދަނޑަށް 5،000 އަށްވުރެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން، ވަގު ޓިކެޓުތަކެއް؟

ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ރާއްޖެއަށް މާޔޫސްކަން، ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އިންޑިއާއަށް

« 1 ...