ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލް ލައިވް: އިންޑިއާ 6-5 ކުވައިތު (ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓް)

ޕްރިވިއު: އިންޑިއާއިން ޗެތުރީއަށް ހާއްސަ ފައިނަލަކަށް، ކުވައިތު އަހަރުތަކަކަށްފަހު ތަށްޓަކަށް!

ސަންދޭޝް ގަބޫލުކުރަނީ އިންޑިއާއިން ކާމިޔާބުކުރަމުންދަނީ އިޓަލީގެ ޑިފެންސިވް ފިލޯސަފީ ކަމަށް!

ކުވެއިތު ކޯޗު: ކުޅުންތެރިން ކައިރީ ބުނީ ފައިނަލްގައި ހިތްހަމަޖައްސާލައި އުފާކޮށްލަން، ޝަކުވާއެއް ނެތް!

ފައިނަލަށް ދިޔަސް، ކުވައިތަކަށް ނުއެއް ކުޅެވުނު!

ބެންގަލޫރަށް ޗެތުރީގެ އުފާވެރި ހަބަރެއް: ބެނާތަކުން ކުރެވޭ އިހުސާސް އަމިއްލަ ބޭނާއަކުން!

އިންޑިއާ އިން ފައިނަލް ކުޅޭނީ ކޯޗާއި ގައުމަށްޓަކައި: ގޯލީ

ޕެނަލްޓީގައި ލުބުނާން ބަލިކޮށް، ޗެމްޕިއަން އިންޑިއާ ފައިނަލަށް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސެމީ ފައިނަލް ލައިވް: އިންޑިއާ 4-2 ލުބުނާން (ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓް)

ބަންގްލަދޭޝްއަށް މޮޅެއް ހައްގުކަމަށް ގަބޫލުކުރަން، ބަލި ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ: ކަބްރޭރާ

އިތުރު ވަގުތުގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިތްދަތިކަން، ކުވައިތު ފައިނަލަށް

ކުޅުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗެތުރީ ދިނީ ނުސީދާ ޖަވާބެއް!

« 1 ...