ރިލޭޝަންޝިޕް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދެމަފިރިން، ނަމޫނާ ދެމަފިރިޔަކަށް ވެވޭނީ ލޯބީގެ ހަގީގީ ޝަރަހަ އެނގިގެން

ވިހެއުމަށްފަހު ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ފަރުވާތެރިވަމާ!

4

ހިތްދަތިކަމާއި ހިތާމަތަކުން އަރައިގަތުމުގައި ފިރިހެނުން މާބޮޑަށްވެސް ބަލިކަށި

ދަރީންނަށް ޓަކައޭ ބުނެ ދިރިއުޅުން ބޭކާރުކޮށްލުމުން ގެއްލެނީ ދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން!

1

ވަން ފޮޓޯ: 22/2/22 މާލޭގައި 85 ކައިވެނި

ރާއްޖޭގައިވެސް ބްރައިޑްސްމެއިޑުންނާއި ގްރޫމްސްމަނުންގެ ނެށުންތައް، ކައިވެނި ޕާޓީތަކުގެ އެންމެ ސަޅި ފަޅި

6

10 އަހަރު ތެރޭ ވަރިކައިވެނި އެންމެ މަދު އަހަރަކަށް 2020 ، ތަފާތަކީ ކޮވިޑު ގޭބަންދު ބާ؟

ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ ރާނީ، ސުޝްމީތާ އަދި ރަހްމާންގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް

ވަޒީފާމަތީން ފޫހިވީތަ؟ ކެނޑެން ނިންމުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަމާ!

"އެއީ ދެން ރޯވަރު ކަމެއްތަ؟" ގުޅުން ހީނަރުކުރުވާ 7 ޖުމުލަ!

މީގެ 61 އަހަރު ކުރީން ގެއްލުނު ކައިވެނީގެ އަނގޮޓި ފެނިއްޖެ

މަރުވީ ހަރުފަ ވިހަލައިގެން، އެކަމަކު އަސްލު ގާތިލަކީ ފިރިމީހާ!

« 1