ރިލޭޝަންޝިޕް

ދަރީން ތިބި މީހަކާ އިނުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

3

ހިތާއިހިތުގެ ގުޅުމެއްކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވެންޏާ ފައިސާ ލިބުމެއްނެތް!

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ބޭބެއިންގެ ދުވަސް، ބޭބެއެއް ހުރުމަކީ ހިމާޔަތެއް އުފަލެއް، ބޭބެމެނަށް އަވަހަށް ހެޔޮއެދުން ފޮނުވަމާ!

1

މި އަންހެންކުއްޖާއަށް ސެލިއުޓް! ހުރިހާ ވަގުތެއް ކާފަޔަށްޓަކައި، އެއީ ކާފަ ކޮޅަށްހުރުމުގެ އުއްމީދު!

3

އިއްޔެއަކީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް: އާއިލީ ގުޅުންތަކަށް އިސްކަންދޭ ޖީލެއް އުފައްދަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާން ޖެހޭ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދެމަފިރިން، ނަމޫނާ ދެމަފިރިޔަކަށް ވެވޭނީ ލޯބީގެ ހަގީގީ ޝަރަހަ އެނގިގެން

ވިހެއުމަށްފަހު ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ފަރުވާތެރިވަމާ!

4

ހިތްދަތިކަމާއި ހިތާމަތަކުން އަރައިގަތުމުގައި ފިރިހެނުން މާބޮޑަށްވެސް ބަލިކަށި

ދަރީންނަށް ޓަކައޭ ބުނެ ދިރިއުޅުން ބޭކާރުކޮށްލުމުން ގެއްލެނީ ދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން!

1

ވަން ފޮޓޯ: 22/2/22 މާލޭގައި 85 ކައިވެނި

ރާއްޖޭގައިވެސް ބްރައިޑްސްމެއިޑުންނާއި ގްރޫމްސްމަނުންގެ ނެށުންތައް، ކައިވެނި ޕާޓީތަކުގެ އެންމެ ސަޅި ފަޅި

6

10 އަހަރު ތެރޭ ވަރިކައިވެނި އެންމެ މަދު އަހަރަކަށް 2020 ، ތަފާތަކީ ކޮވިޑު ގޭބަންދު ބާ؟

« 1