ރިލޭޝަންޝިޕް

ބައްޕަގެ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވުމަށް ދޮންމަންމަޔަކު ގެޔަށް ގެނައީ ކުދިން އެއްބަސްކިޔާފައި!

1

ބައިވެރިޔާ ހީކުރަނީ ތިބާ އަދިވެސް ލޯބިވަނީ "އެކްސް" ދެކެ ކަމަށްތަ؟

"ފިރިމީހާ" އަކީ އަންހެނެއްކަން އެނގުނީ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތާ 8 އަހަރު ފަހުން!

2

މާމައާއި ކާފަ: އަހަރެމެން ބޮޑުކުރީ އެމީހުންގެ އުނގުގައި، މުސްކުޅިވީ ދުވަހު އެމީހުންނަށް އެކަނިވެރި ދުނިޔެއެއް؟

53 މީހުންނާ އިނދެފައިވާ ފިރިހެނެއްގެ ތަޖުރިބާ، ބުނަނީ އުފާވެރިކަންއޮތީ ދުވަސްވީ އަންހެނުންނާ އިނދެގެންކަމަށް

ހައްދެއް ނެތި ހުރިހާ ގުޅުންތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި، ނަތީޖާ ހިތި!

މީޑިއާ ބިލިއަނަރު މާރޑޮކާއި ފިލްމީތަރި ޖެރީ ހޯލްގެ ކަައިވެނި ނިމުމަކަށް!

މާމަޔަކަށް ވީމަ ދަރީން ހޯދުން ހުއްޓައިލަން ޖެހޭތަ؟ އެއީ ދިމާކުރަން ޖެހޭކަމެއްތަ؟

2

160 ކުދީންގެ ބައްޕަގެ ހުވަފެނަކީ ކުދީންނާއެކު ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް!

1

ދަރީން ތިބި މީހަކާ އިނުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

3

ހިތާއިހިތުގެ ގުޅުމެއްކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވެންޏާ ފައިސާ ލިބުމެއްނެތް!

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ބޭބެއިންގެ ދުވަސް، ބޭބެއެއް ހުރުމަކީ ހިމާޔަތެއް އުފަލެއް، ބޭބެމެނަށް އަވަހަށް ހެޔޮއެދުން ފޮނުވަމާ!

1
« 1