Close

ރިލޭޝަންޝިޕް

ހިތްދަތިކަމާއި ހިތާމަތަކުން އަރައިގަތުމުގައި ފިރިހެނުން މާބޮޑަށްވެސް ބަލިކަށި

ދަރީންނަށް ޓަކައޭ ބުނެ ދިރިއުޅުން ބޭކާރުކޮށްލުމުން ގެއްލެނީ ދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން!

1

ވަން ފޮޓޯ: 22/2/22 މާލޭގައި 85 ކައިވެނި

ރާއްޖޭގައިވެސް ބްރައިޑްސްމެއިޑުންނާއި ގްރޫމްސްމަނުންގެ ނެށުންތައް، ކައިވެނި ޕާޓީތަކުގެ އެންމެ ސަޅި ފަޅި

6

10 އަހަރު ތެރޭ ވަރިކައިވެނި އެންމެ މަދު އަހަރަކަށް 2020 ، ތަފާތަކީ ކޮވިޑު ގޭބަންދު ބާ؟

ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ ރާނީ، ސުޝްމީތާ އަދި ރަހްމާންގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް

ވަޒީފާމަތީން ފޫހިވީތަ؟ ކެނޑެން ނިންމުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަމާ!

"އެއީ ދެން ރޯވަރު ކަމެއްތަ؟" ގުޅުން ހީނަރުކުރުވާ 7 ޖުމުލަ!

މީގެ 61 އަހަރު ކުރީން ގެއްލުނު ކައިވެނީގެ އަނގޮޓި ފެނިއްޖެ

މަރުވީ ހަރުފަ ވިހަލައިގެން، އެކަމަކު އަސްލު ގާތިލަކީ ފިރިމީހާ!

ލޯބިވެރިޔާ ވާހަކަ ނުދެއްކުމުން އަންހެން ކުއްޖާ ދިޔައީ ފުލުހަށް، ފުލުހުން މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިން ގޮތް މާ މޮޅު!

ފިރިހެނުންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރަނީ ކީއްވެ؟

3