ރ. މީދޫ

ނަޝީދަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ޔާސިފުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޫކޭ - އޯކޭ، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ނަން

ދ. މީދޫ ޔަންގް ސްޓާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބާއްވަނީ

2

ރ. މީދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

1

އަނަސްގެ އާއިލާއަށް އިންސާފު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނަން: ރައީސް

މީދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި އެރަށު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލިހު މީދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

މީދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަޝްރޫއު ވަރަށް އަވަހަށް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރާނެ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ރ. މީދުއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލައަށް ރޯދައިގެ ކުރިން ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބޭނެ: ފެނަކަ

މީދޫ މިރޭވެސް ކަނު އަނދިރީގައި، ހައްލެއް ނުލިބޭތީ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުގައި!