ގާސިމް އިބްރާހިމް

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާމިގިލީގެ ހަތް ގޮނޑިވެސް ޖޭޕީއަށް ދިނުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ތެރޭ ޖޭޕީއާ މެދު ކަންކަން ދަނީ އެންމެ ރުހެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން: ގާސިމު

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ހިލާފަށް ވިލާ ކުންފުންޏަށް ބިމެއް ދިން މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ''ރަތްފިޔަ'' އިފްތިތާހުކޮށްފި

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ޖެހޭނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ އެއްގޮތަށް ގާނޫނު ހަދައިގެންނެއް ނޫން: ގާސިމް

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ރައީސް ޔާމީން ހުދުކާފޫރުކޮޅަކަށް ވީތޯ އެވެ؟ އެކަމަކު އެއީ ޗޮއިސްއެއް ނޫނެވެ!

4

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކޯޓާ ކަނޑައަޅަން މަގުފަހިކުރަން ގާނޫނު އަސާސީގައި މާއްދާތައް އެބަހުރި: އަނީސާ

ހުސްނުވާ އާސަންދައިން ބޭސްކުރާ މީހުންނަށް ހުރުމާއި ކެއުން ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

އަންހެނުންނަށް އިސްކަންދޭ ނަމަ އެމްޑީޕީން މަޖިލީހަށް އެންމެ ހަތަރު ގޮނޑި ދިނީ ކީއްވެތޯ ގާސިމް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: 2023ގެ ރިހާސަލް! ޔާމީން ޖަލަށް ލައިފި ނަމަ ފުޅާ ކޯލިޝަނަކާއެކު ގާސިމް ރައީސް ކަމަށް

3

ގާސިމްގެ ނުހޮރުއްޕާނާހެދި މިއުޅެނީ ގައުމު ނުހިންގިގެން: ޖާބިރު

ފޯރިއެއް އެރިޔަސް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމަށް ބުނާ މާއްދާ ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ގާސިމް

1
« 1 ...