ގާސިމް އިބްރާހިމް

ޖޭޕީގެ ސްލޮޓްތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިނުވުމަށް ގާސިމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

1

ޖޭޕީގެ ރަނިންމޭޓުކަން ފާރިސްއަށް ދިނުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް: ގާސިމް

2

ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ ޖޭޕީގެ ހައްގުގައި ގޮޅިއަށް ދާން ވެސް ތައްޔާރުކަމަށް!

ގާސިމް ވާދަކުރުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް ނޫން، ޖޭޕީއާ ނުލައިވެސް ރައީސް ސޯލިހަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ސަރުކާރު

"ވިނިން ފޯމިއުލާ"އާއި ކޯލިޝަނުން ޖޭޕީ ބޭރުކުރުމުގެ ބަހުސް، ދެން އަރަންއޮތް ބޮޑުރާޅު؟

1

2018 ގައި ރައީސް ސޯލިހާއެކު ކޯލިޝަން ހެދީ އެހެންގޮތެއް ނެތީމަ: ގާސިމް

އިސްތިއުފާ ނުދީފިނަމަ ޖޭޕީ ސްލޮޓްތަކުގައި ތިބި މީހުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ސަރުކާރުގައި ރިޔާސީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ތިބެގެން ކުރިއަށްދާން ދަތިވާނެ: މިއުވާން

1

ޖޭޕީ މެމްބަރުން ސަރުކާރުން އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭނަމަ، ރައީސް ވެސް އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭނެ: ގާސިމް

ގާސިމްގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރަކަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު، ތަރުޖަމާނަކަށް އަމީން

ޖޭޕީ އާއި ނަޝީދު ފެކްޝަނުން ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީއެއް އުފައްދަން މަޝްވަރާއަށް

« 1 ...