ގާސިމް އިބްރާހިމް

ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތަކާ ގާތަށްވެސް މި ސަރުކާރުން އަމަލެއް ނުކުރޭ: ގާސިމް

އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތް ނުލިބުނު ނަމަ ރާއްޖެ ވަރަށް ބޮޑަށް ނިކަމެތިވީސް: ގާސިމް

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބުމަށް މަގުފަހި ނުވާގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަކީ ތަރައްގީއާ ދިމާލަށް ދެވޭނެ ކަމެއްނޫން: ގާސިމް

ރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ވެސް މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އަދަދު ވަކި ވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުން

ހިތުގެ ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށްފަހު ގާސިމް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ދަރުމަވަންތައިގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ޓެސްޓުތަކެއް ހަދަނީ، ހާލު ރަނގަޅު

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރު ނުވާގޮތް ހެދުމަށް ގާސިމް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް ނަޝީދުގެ ތާއީދު

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރު ނުވާގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފި

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށުގެ ތެރޭ ހިމަނަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮންމެ ލީޑަރަކަށް ވެސް ޖޭޕީގެ ދޮރު ވަނީ ހުޅުވިފައި، އެކަކަށްވެސް އިތުބާރެއް ނޯންނާނެ: ގާސިމް

އެދެނީ ގާސިމްގެ ފިކުރު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ގެންގޮސްދިނުން: ނަހުލާ

ގާސިމްގެ ތާއީދުވެސް އޮތީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ކަމަށް ހާމަކުރައްވައިފި

« 1 ...