ގާސިމް އިބްރާހިމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރިކަމަށް ފާހަގަވާ ކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް ވިދާޅުވުމުން ޖޭޕީން ރައްދު ދީފި

ޖުމްހޫރި ޕާޓީން މަޖިލިސް ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައި: މަޖިިސް ރައީސް

ފްލައިމީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިއްޖެ

ކޯލިޝަނުގެ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު، ޕީޕީއެމުން ކަންތައް ކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކަން ޖެހޭ: ގާސިމް

މާލީ ހާލަތު ދަށްވެ ވީމީޑިއާ ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އަންގައިފި

ގާސިމަކީ ދީލަތިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް، ފަތުރަމުންދާ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ކުށްވެރިކުރަން: ޖޭޕީ

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ހެދުމަށް ރިސޯޓުތައް ދިނީ ހިލޭ ސާބަހަށް، ބަދަލެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ގާސިމް

ކޮވިޑް 19ގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެވޭނީ އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކޮށްގެން: ގާސިމް

ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ކުރަން ބޭނުން ނޫން ނަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނާންނާނެ: ގާސިމް

މިވަގުތު އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅިޔަސް ނުދެވޭނެ: ގާސިމް

ކޮވިޑް 19: އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން ވިލާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

ދީނާއި ގައުމުގެ ދިފާއުގެ ނަމުގައި ޖަލްސާ ބާއްވައިގެން ބަޣާވާތްކުރަން ނޫޅުމަށް ފޭދޫ މެންބަރު ގާސިމަށް ގޮވާލައިފި

« 1 ...