Close

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

ފައްޔާޒް ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން އެމްޑީޕީ އެއްބަސްވީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުނުވާނެކަން ޔަގީންވުމުން: އާދަމް ޝަރީފް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަކީ އިއްޒަތެއް އަދި ޝަރަފެއް ކަމަށް ނުދެކެން، އެއީ ބޮޑު އަމާނާތެއް: މުއިއްޒު

1

ގާއުނގޫދޫ އަނބުރާ ހޯދައި، ހުޅުދުއްފާރު ރައްޔިތުންގެ އިގުތިސޯދީ ނަފާ ހޯދައިދޭ ތަނަކަށް ހަދާނަން: މުއިއްޒު

އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ

އެލްޖީއޭއަށް ބޭނުންވަނީ އެތަން ހިންގާނެ މިނިސްޓަރެއް: މުއިއްޒު

ގިރާވަރާ ހަމައަށް ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ފަސް އަހަރުން ނިންމައިދޭނަން: މުއިއްޒު

ގޯތި ދޫކޮށްލަން ޖެހެނީ އަލަށް ލިބޭ ގޯތި އިމާރަތްކޮށް ނިމުމުން: މުއިއްޒު

މަޖިލީހުން ނިންމައިފިނަމަ އޮކްޓޫބަރުގައި ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިން އީސީއަށް އަންގާނަން: ރައީސް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށްފަހު ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން ތާއީދު: އިދިކޮޅު

ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ލިބިގެން މިހާރު އޮތް ގޯތި ދޫކޮށްލަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދާނަން: މުއިއްޒު

ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދެވޭނީ އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރެއްގައި: މުއިއްޒު

« 1 ...