ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

އެމްއެންޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިންނަކައް ނުތިބެވޭނެ: ނާޒިމް

އިހުލާސްތެރި ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް އީސީން ދިން ހުއްދަ ބާތިލުކޮށްފި

އެމްއެންޕީ ގެ ރައީސް ކަމަށް ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ހޮވިއްޖެ

"ކަރިޝްމާ ޕާޓީ" އުފައްދަން އެދުނު ފަރާތަށް "އިހުލާސްތެރި ޕާޓީ" އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

އެމްއާރްއެމުން ވަކި ޕާޓީއަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ: މައުމޫން

އެމްއެންޕީއަށް ސޮއިކުރަން މޮސްޓާ އާއި ޖޭފޯއަށް ފައިސާ ދޭން ވައުދެއް ނުވަން: އުޝާމް

އެމްއާރުއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ފާރިސް، ނައިބަކަށް ތިން ބޭފުޅަކު ވާދަކުރައްވަނީ

5000 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ފޯމާއެކު އެމްއެންޕީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

އެމްއާރްއެެމްގެ ޒައީމް ކަމާއި ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ކަމާލުއްދީންގެ ޕާޓީ އުފައްދަން އީސީން ހުއްދަ ދީފި

އިދިކޮޅާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ރަސްމީކޮށް ދައުވަތު ދީފި

« 1