ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އީސީގައި ހުރި އެމްއާރުއެމްގެ ފޯމުތައް ޕްރޮސެސްކުރުން ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ސައްހަ ނޫން ކޮންމެ ފޯމަކަށް 10،000ރ.ގެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރަން ނިންމައިފި

1

އީސީގެ ދަފުތަރާ އެއްގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލަން އެދިއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓުވުމަށް އެމްއެންޕީން ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

މީހުންނަށް ނޭނގި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވައްދާ މައްސަލަ، މަޖިލީހުން ބޭރު ކޮށްލައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ސޮއިކުރާ މީހުންގެ ނަންތައް އާންމުކުރަން ފަށައިފި

1

އެމްޓީޑީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މުއާޒް

ވޯޓު ދޭންވީ އެމްޑީޕީ ގޯސް މިސްރާބަކަށް ދިޔަ ނުދިނުމަށް: އިންތި

ފިތުނަ އާއި ނަފުރަތުން އެކަހެރިވެ ހަމަޖެހުން ގެނެވޭނެ، އެމްޑީޕީ ހިންގާލަން އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ފައްޔާޒް

އަޅުގަނޑު ތާއިދުކުރާ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކީ އެމްއާރްއެމް: މައުމޫން

ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި، ޕީޕީއެމަށް ދިނީ 500،000 ރުފިޔާ އުނިކޮށްފައި

« 1