ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް

އެއްވުމަށް ހުރަސްއަޅައި، މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތް ކަމަށްބުނެ އިދިކޮޅުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

1

ހުއްދަ ނުދިނަސް ރެލީ ބާއްވާނަން، ފިއްކަނޑައިގެންދާވަރުގެ މަންޒަރެއް ދައްކާނަން: އިދިކޮޅު

2

އެމްޑީއެން އުވާލުމަކީ ހައްލެއް ނޫން، ރިޕޯޓް ހެދި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: އިދިކޮޅު

ކުރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

"އަންނަނީ އަންނަނީ"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން ހުކުރު ދުވަހު އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ

އެހެން މީހުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަމުން ވައްކަން ކުރުން މި ސަރުކާރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: ޔާމީން

މިހާރު ހުޅުވާ ރިސޯޓުތަކުގެ ކްރެޑިޓެއް ރައީސް ސޯލިހަކަށް ނުނެގޭނެ: ޝިޔާމް

މަޝްރޫއުތައް ހިނގާ ކަމަށް ބުނާއިރު ހިނގަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް: ޑރ. މުއިއްޒު

ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދެ ޕަސެންޓްވެސް ހާސިލު ނުކުރެވޭނެ: ސައީދު

ރައްޔިތުން މިހާރު ތިބީ މާޔޫސްވެފައި، ޔާމީން އެހުންނެވީ 2023ގައި ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތަށް ނުކުންނަވައި: ޣައްސާން

1

އާ ކަމެއް ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމައިގެން: ޔާމީން

ހާރިޖީ ވަޒީރު އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދިއުމަކީ ކާމިޔާބެއް ނޫން: ރައީސް ޔާމީން

« 1 ...