ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް

އުސޫލުން ބޭރުން ވަކިކުރާ ފުލުހުންނަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއްގައި ވަޒީފާ ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން: އަދުރޭ

އާދަމް ޝަރީފްގެ ރައްދު ރައީސް ނަޝީދަށް: ލަކުޑި ކާޅަކަށް ދޮންކޭލެއް ނުކެވޭނެ

1

ވަން ފޮޓޯ: ޑރ. ޖަމީލު ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކުރެއްވުން

ހިޔާ ފްލެޓުތަކާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު ބަހަނާތައް ނުދައްކައި، ފްލެޓުތައް ހަވާލުކުރޭ: އިދިކޮޅު

1

މި ސަރުކާރުގައި ވައްކަން ނުކުރާ އެކަކުވެސް ނެތް: އަދުރޭ

ވަން ފޮޓޯ: ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ހާއްސަ ޕްރެސްކޮންފަރެންސް

ހަތެއް ފެބްރުއަރީގައި ކަންކަން ރަނގަޅަށް ތަހުގީގުކޮށްފި ނަމަ ހިފައި ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭނީ ރައީސް ނަޝީދު: އަދުރޭ

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ކަންކަން ހިނގައިދިޔައީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ޑރ. ވަހީދު

އަދުރޭ ވިދާޅުވަނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޔާމީން ކަމަށް، ޑރ. ވަހީދު ވިދާޅުވަނީ އެންމެންނަށްވެސް ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް

މަޖިލިސް ކައިރީގައި އިތުރު މުޒާހަރާއެއް، ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަނީ

2

މާދަމާގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ވެސް އިދިކޮޅުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި

ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ވާނީ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުވާގޮތަށް: އާދަމް ޝަރީފް

« 1 ...