Close

ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް

މުއިއްޒުގެ ރައްދު: އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ އުފައްދާކަށް ނޫޅެން، މި އުޅެނީ ކައުންސިލު ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަން!

ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް އޮންނަ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް ފާސްކޮށްފި

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ތެރޭ ރާސްފިނޮޅު މާފަރުގެ އިހުތިސޯސްގައި ހިމަނައިދޭނަން: މުއިއްޒު

ފާރިސްވެސް ނިންމެވީ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުނުކުރަން

އެލްޖީއޭއަށް ބޭނުންވަނީ އެތަން ހިންގާނެ މިނިސްޓަރެއް: މުއިއްޒު

ގިރާވަރާ ހަމައަށް ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ފަސް އަހަރުން ނިންމައިދޭނަން: މުއިއްޒު

ގޯތި ދޫކޮށްލަން ޖެހެނީ އަލަށް ލިބޭ ގޯތި އިމާރަތްކޮށް ނިމުމުން: މުއިއްޒު

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށްފަހު ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން ތާއީދު: އިދިކޮޅު

ދެބަނަ ބުރަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ބަރުލަމާނީގެ ސައްލާތައް ކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫން: އާދަމް ޝަރީފު

ރައީސްގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލީ އެތައް ދިރާސާއެއް ކުރެވިގެން، އިދިކޮޅުން ވައުދުވަނީ ބަލައިލުމެއް ނެތި: އިޔާދު

1

މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުކަން ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އަލީ އާޒިމަށް

« 1 ...