ބެލެނިވެރީން

ޖޮއިންޓް ޕޮޒިޓިވް ޕޭރެންޓިން ޕްރޮގުރާމް އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އޯޓިޒަމް އަކީ ބައްޔެއް ނޫން، އާއިލާއާއި މުޖުތަމައުން ޔުއާނަށް ބުނާ ބަސްތަކުން މަންމައާއި ބައްޕަގެ ހިތް ފަޅައިގެންދޭ!

"ހަމަ ބޯހަރީ! ދުވަހަކުވެސް ބުނާގޮތެއް ނުހަދާނެ" މިކިޔެނީ ކީކޭ؟ ދަރިފުޅަކީ ޑިސްލެކްސިއާ ގެ ޝިކާރައެއް؟

ހުރިހާ ކުޑަކުދީން އަބަދު އިންޓަނެޓުގައި، އެކުދީން ކުރަނީ ކީއްކަން ބަލައިލެވެނީ ކިތައް ބެލެނިވެރިންނަށްބާ؟

ޓިއުޝަނަކީ އަމިއްލަ ޒިންމާއެއް! ޓީޗަރުވެސް ބެލެނިވެރިޔާވެސް ނަމަކަށް ކަމެއްކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ!

6

ދަރިފުޅު ވައަތްތެރިއަކަށް ވުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން، އެއީ ދީނީ ކަމަކަށް ނުހައްދަވާ!

ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާތަކަށް ނިމުމެއް ނެތް، މިފަހަރު ކުޑަކުދިންގެ އެކްސްޓްރާ ކުލާސް!

ދަރިފުޅު ހަލަނިވެ ސަކަރާތް ޖަހަނީ "ބަސްނާހާ، ނުލަފާ" ކުއްޖަކަށް ވާތީއެއް ނޫން!

1

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް މައްސަލައިގައި ބެލެނިވެރިން އިހުތިޖާޖަށް

ދިރިއުޅޭ ގެއާއި ސްކޫލު އަދި މަގުމަތި ސާފުކޮށް ބާއްވަން ދަރީންނަށް ދަސްކޮށްދޭން ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

ދިވެހި ބަހަށް ފަރިތަ، ދިވެހި ތާރީހާއި ސަގާފަތަށް ފަހުރުވެރި ދަރިން ބިނާކުރަން އެބަ ޖެހޭ: އިމްރާން

ޓީޗަރުންގެ އަގު ވައިބަރު މެސެޖާއި ފިނިފެންމަލާއި ކުރެހުމުގައި، ގަދަރާއި އިހުތިރާމު ކަފުނުގައި!

« 1