ބެލެނިވެރީން

ދަރީންގެ ހަރަދު: 2000 ރުފިޔާއިން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟ އެއީ ދަރިފުޅަށް ހައްގު މިންވަރުތަ؟

13

ދަރީންގެ ކަންކަންވެސް "އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާ" އުސޫލަށް، މަންމައާއި ބައްޕަ މާބޮޑަށްވެސް "ބިޒީ"!

ދަރިފުޅަށް ފިލާފަޅު ދަހެއް ނުވޭ! އެކަމަކު "ޓިކްޓޮކް"ގައި އެއްވަނަ، ބެލެނިވެރިޔާގެ ބޮޑު އިހުމާލު!

1

"ހޮލިޑޭ ޕްރޮގްރާމް"، ދަރީން ކިޔެވުމާ ދުރަށް ނުދިއުމަށް އެހީއެއް

ކުޑަކުދީން ފުރާވަރަށް އެޅުމުގެ ކުރިން އާދަ ކުރުވަންވީ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު ބައެއް ހުނަރުތައް

ޖޮއިންޓް ޕޮޒިޓިވް ޕޭރެންޓިން ޕްރޮގުރާމް އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އޯޓިޒަމް އަކީ ބައްޔެއް ނޫން، އާއިލާއާއި މުޖުތަމައުން ޔުއާނަށް ބުނާ ބަސްތަކުން މަންމައާއި ބައްޕަގެ ހިތް ފަޅައިގެންދޭ!

"ހަމަ ބޯހަރީ! ދުވަހަކުވެސް ބުނާގޮތެއް ނުހަދާނެ" މިކިޔެނީ ކީކޭ؟ ދަރިފުޅަކީ ޑިސްލެކްސިއާ ގެ ޝިކާރައެއް؟

ހުރިހާ ކުޑަކުދީން އަބަދު އިންޓަނެޓުގައި، އެކުދީން ކުރަނީ ކީއްކަން ބަލައިލެވެނީ ކިތައް ބެލެނިވެރިންނަށްބާ؟

ޓިއުޝަނަކީ އަމިއްލަ ޒިންމާއެއް! ޓީޗަރުވެސް ބެލެނިވެރިޔާވެސް ނަމަކަށް ކަމެއްކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ!

6

ދަރިފުޅު ވައަތްތެރިއަކަށް ވުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން، އެއީ ދީނީ ކަމަކަށް ނުހައްދަވާ!

ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާތަކަށް ނިމުމެއް ނެތް، މިފަހަރު ކުޑަކުދިންގެ އެކްސްޓްރާ ކުލާސް!

« 1