ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނު މެޗަށް އަދި ރަސްމީކޮށް މަޝްވަރާވެސް ނުކުރޭ، ނޫނެކޭވެސް ނުބުނޭ: އެފްއޭއެމް

ބައްޕަގެ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވުމަށް ދޮންމަންމަޔަކު ގެޔަށް ގެނައީ ކުދިން އެއްބަސްކިޔާފައި!

1

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 12 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ސާފް އަންހެން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފަހު މެޗުގައި ޕާކިސްތާން އަތުންވެސް ބަލިވެ، ރާއްޖެ ނިންމާލީ ހުސްއަތާ

ދަތި ހާލަތެއްގައި އޮތް ދެގައުމުގެ ފައިނަލުން ލަންކާއަށް ކާމިޔާބު

ފޮޓޯ: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުބައެއް ފެނުއަޑީގައި، ހިތްދަތި އެތައް މަންޒަރެއް!

ޕާކިސްތާނުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ފެނުއަޑީގައި، މިއީ ތާރީޚުގައިވެސް ކުރިމަތިނުވާ ވަރުގެ ބޮޑު ކާރިސާއެކެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި 67 ދިވެހިން, އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު: މިނިސްޓްރީ

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރުކުރަން ކެރޭތޯ ބަލަންތިބެމާ ބަހީއެވެ.

އޭޝިއާ ކްރިކެޓް ކަޕް: ޕާކިސްތާނު ކައިރީ އިންޑިއާއަށް ޖަޒުބާތީ މޮޅެއް

ދިވެހީންގެ ހެޔޮ ދުއާވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކުގައި: ރައީސް

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: އާލަމްގީރުގެ ސަބަބުން ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިޔާގެ މެދުގައި ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއް!

« 1