ޕާކިސްތާން

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިމްރާން ޚާންގެ ނިންމެވުންތަކުގެ ސަބަބުން ޕާކިސްތާން ގާނޫނީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރެއަށް!

ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާންގެ އެދިވަޑައިގެންނެވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް، އެގައުމުގެ ގައުމީ މަޖިލިސް އުވާލައްވައިފި

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުގެ ކުރީން އިސްތިއުފާއެއް ނުދޭނަން: އިމްރާން ހާން

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިމްރާން ޚާންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އެމެރިކާއިން މަސައްކަތް ކުރޭތަ؟

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ހުކުރުދުވަހު ނަގަނީ، މަގާމު ގެއްލޭނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޕާކިސްތާނުގެ އެއްވެސް ބޮޑުވަޒީރަކަށް ދައުރު ފުރިހަމައެއް ނުކުރެއްވެއެވެ.

ޝިއައީންގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 62 އަކަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ ދޮންދަރިކަލުން މޫސާ މަނޭކާ ބަނގުރަލާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކީރިތި ޤުރުއާން މުސްހަފެއް އަންދާލި މީހަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނަށް ދޫކޮށްލި ހަތިޔާރުތައް ކަޝްމީރުގެ ޓެރަރިސްޓުންގެ އަތަށް!

1

ދިވެހި ނޫސްވެރިން ޕާކިސްތާނަށް ފޮނުވައިގެން ތަމްރީނުކުރަނީ

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީންތަކުން ނުކުންނަނީ

« 1