One Photos - Kmh1oxwd1dtkcIkKPzC0z1k8t.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އުރީދޫގެ އެމްފައިސާ އިން އެފްއެސްއެމްގެ ޝެޑްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ތައާރަފުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - HvzPdEEbqRp6Tj8tBsAjMuR5t.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އެފްއެސްއެމްގެ އެމްޑީ ގަސަމް އަދި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެމްޑީ ހާލިދު އަލް ހަމާދީ، އުރީދޫގެ އެމްފައިސާ އިން އެފްއެސްއެމްގެ ޝެޑްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ތައާރަފު ކޮށްދެއްވަނީ --- ވން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2dNwb19bKOAwHq7U9jhsD1MRa.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އެފްއެސްއެމްގެ އެމްޑީ ގަސަމް އަދި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެމްޑީ ހާލިދު އަލް ހަމާދީ، އުރީދޫގެ އެމްފައިސާ އިން އެފްއެސްއެމްގެ ޝެޑްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ތައާރަފު ކޮށްދެއްވަނީ --- ވން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YRoGegzWwpigd4aipoySrtOTU.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އުރީދޫގެ އެމްފައިސާ އިން އެފްއެސްއެމްގެ ޝެޑްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ތައާރަފުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެފްއެސްއެމްގެ އެމްޑީ ގަސަމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YnfzijT65laiVLrgf71Oxly0o.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އުރީދޫގެ އެމްފައިސާ އިން އެފްއެސްއެމްގެ ޝެޑްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ތައާރަފުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެމްޑީ ހާލިދު އަލް ހަމާދީ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tBYsOrUTVij9b0FGel79GMpvq.JPG
14 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އުރީދޫގެ އެމްފައިސާ އިން އެފްއެސްއެމްގެ ޝެޑްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ތައާރަފުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން