One Photos - uIAZNsXxW1T29HPMhe3xT51Ol.JPG
1 އޯގަސްޓް 2022: މާލެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން: ޕްރެސްގައި އެ ކުންފުނީގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކް މާލެ ސަރަހައްދަށް ފުޅާކުރިކަން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި ----- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - LAKX8RwqeLeTu3wO4Lu4aQd8H.JPG
1 އޯގަސްޓް 2022: މާލެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން: ޕްރެސްގައި އެ ކުންފުނީގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކް މާލެ ސަރަހައްދަށް ފުޅާކުރިކަން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި ----- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - gt9DGGvk2nMDqmfWSEzkP2LZW.JPG
1 އޯގަސްޓް 2022: މާލެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ ޚާލިދު އަލް ޙަމާދީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - Bmj6VR2y5Dj74l1neilugbyFr.JPG
1 އޯގަސްޓް 2022: މާލެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ކުންފުނީގެ ސީނިއާ މެނޭޖާ ބްރޭންޑް އެންޑް މާކޮމްސް، ނޫރާ އިބްރާހިމް ޒާހިރު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - LZt2sBqHvSHymqpXEgYfFobJX.JPG
1 އޯގަސްޓް 2022: މާލެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރު ސުރޭޝް ކަލްޕަތީ ޗިދަމްބަރަމް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - QNlJjRGq8tpXd5GkW1AnrD83s.JPG
1 އޯގަސްޓް 2022: މާލެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު، ހުސެއިން ނިޔާޒް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - VEquofe7ej9ea4DIrsS5xfPjd.JPG
1 އޯގަސްޓް 2022: މާލެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ ޚާލިދު އަލް ޙަމާދީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - 2D9XDJPassqL2YeYLX7bbkKkp.JPG
1 އޯގަސްޓް 2022: މާލެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު، ހުސެއިން ނިޔާޒް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - SlmSIUp67ZwTy2ALq8SiSn0HY.JPG
1 އޯގަސްޓް 2022: މާލެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން: ޕްރެސްގައި އެ ކުންފުނީގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކް މާލެ ސަރަހައްދަށް ފުޅާކުރިކަން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި ----- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - Y5q1AShwnOkDSAGn1xeN3DSv2.JPG
1 އޯގަސްޓް 2022: މާލެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން: ޕްރެސްގައި އެ ކުންފުނީގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކް މާލެ ސަރަހައްދަށް ފުޅާކުރިކަން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި ----- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - FJ0fHfX2uziTa2I7vHOtNh9U4.JPG
1 އޯގަސްޓް 2022: މާލެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން: ޕްރެސްގައި އެ ކުންފުނީގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކް މާލެ ސަރަހައްދަށް ފުޅާކުރިކަން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި ----- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - FpjtXhp7JVKlpTQigQ4idb58y.JPG
1 އޯގަސްޓް 2022: މާލެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން: ޕްރެސްގައި އެ ކުންފުނީގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކް މާލެ ސަރަހައްދަށް ފުޅާކުރިކަން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި ----- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - S4xIbHYobympb3nnKsU2gyWXX.JPG
1 އޯގަސްޓް 2022: މާލެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން: ޕްރެސްގައި އެ ކުންފުނީގެ 5ޖީ ނެޓްވޯކް މާލެ ސަރަހައްދަށް ފުޅާކުރިކަން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި ----- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު