ނިއު ނޯމަލް

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ރަށެއް ހުޅުވާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދެން ޖެހޭނީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލުން: ގައިޑްލައިން

ގެސްޓްހައުސް ގައިޑްލައިން: އައިސޮލޭޝަން އަދި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ ހަދަން ޖެހޭނީ ގެސްޓްހައުސްތަކުން

ގެސްޓްހައުސް ގައިޑްލައިން: މާލެއިން ދާ މީހުންނަށް ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ނުތިބެވޭނެ

ގެސްޓްހައުސް ގައިޑްލައިން: ސާމްޕަލް ނެގުމާ ގުޅޭ ހަރަދުތައް ކުރާން ޖެހޭނީ ފަތުރުވެރިޔާ އާއި ގެސްޓްހައުސް އިން

ގެސްޓްހައުސް ގައިޑްލައިން: ޕީޕީއީ އަތްދޮވެވޭނެ ގޮތް އަދި ވަގުތީ އައިސޮލޭޝަން ކޮޓަރި ހުންނަން ޖެހޭ

އާ އާންމު ހާލަތުގައި ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ވަގުތު މަދުކޮށްފި

ހާލަތު ގޯސްވާނަމަ ލުއިތައް އަނބުރާ ގެނެސް، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް އަލުން ބަންދުކުރަން ޖެހިދާނެ: އަމީން

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

7

އަހަރެމެންގެ ހުވަފެނަކީ ރާއްޖެ، އަންނަން ބޭނުންވީ ރާއްޖެއަށް، ސޭފްޓީއަށް 100 ދެން: ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރީން

ބޯޑަރު ހުޅުވުން: ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތް އިގުތިސޯދަށް ދިރުމެއް، މިއީ އެންމެ ފަރުވާތެރިވާންވީ ވަގުތު

ލަންކާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވުން އަނެއްކާވެސް ލަސްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލުން، ފުރަތަމަ ފުލައިޓުން 103 ފަތުރުވެރީން އަތުވެއްޖެ

« 1