One Photos - kxlrSJf1WdNHrOUnGUz7YK6EC.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކާފިއުގައި އާންމުކޮށް ހަލަބޮލިވާ މަގުތަށް މިހާރު އަމާންވެ ހިމޭންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - QsybLKASoN44x35CT0fHJFy9T.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކާފިއުގައި އާންމުކޮށް ހަލަބޮލިވާ މަގުތަށް މިހާރު އަމާންވެ ހިމޭންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - OCu2z3PpStFqGwwHccfWX2Hkc.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކާފިއުގައި އާންމުކޮށް ހަލަބޮލިވާ މަގުތަށް މިހާރު އަމާންވެ ހިމޭންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - 3kx3PsuIJ4vqG6a44UZnf6FBp.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކާފިއުގައި އާންމުކޮށް ހަލަބޮލިވާ މަގުތަށް މިހާރު އަމާންވެ ހިމޭންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - UGdX3SeCH1WQjCuvqUR5DPma7.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކާފިއުގައި އާންމުކޮށް ހަލަބޮލިވާ މަގުތަށް މިހާރު އަމާންވެ ހިމޭންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - 68P4IhVY81zlRQNn9kCmx24vN.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރާ ފިޔަވަޅުތެރޭގައި ހަވީރު 4:00 އިން ހެނދުނު 8:00 އަށް ކާފިއު އަންނަނީ ހިންގަމުން، ކާފިއު ނޫން ވަގުތުތަކުގައިވެސް ބޭރުގައި އުޅެވޭނީ ގޭބިސީއަކަށް ދޫކުރާ ހާއްސަ ފާހެއް އޮވެގެން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - E8RS1OKdeS3rv7Yd5WIyNm6B9.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކާފިއުގައި އާންމުކޮށް ހަލަބޮލިވާ މަގުތަށް މިހާރު އަމާންވެ ހިމޭންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - TPnJWwYtk2YpEVfd9VBW1DJjl.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރާ ފިޔަވަޅުތެރޭގައި ހަވީރު 4:00 އިން ހެނދުނު 8:00 އަށް ކާފިއު އަންނަނީ ހިންގަމުން، ކާފިއު ނޫން ވަގުތުތަކުގައިވެސް ބޭރުގައި އުޅެވޭނީ ގޭބިސީއަކަށް ދޫކުރާ ހާއްސަ ފާހެއް އޮވެގެން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - etDWgxMhn0kLfXkT1EJJ1UFXd.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކާފިއުގައި އާންމުކޮށް ހަލަބޮލިވާ މަގުތަށް މިހާރު އަމާންވެ ހިމޭންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - DKeVkF7ksrozzzNXyAMYK2QFO.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރާ ފިޔަވަޅުތެރޭގައި ހަވީރު 4:00 އިން ހެނދުނު 8:00 އަށް ކާފިއު އަންނަނީ ހިންގަމުން، ކާފިއު ނޫން ވަގުތުތަކުގައިވެސް ބޭރުގައި އުޅެވޭނީ ގޭބިސީއަކަށް ދޫކުރާ ހާއްސަ ފާހެއް އޮވެގެން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - 2mR2AkNk2N7BZ4k70CnhFol3P.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރާ ފިޔަވަޅުތެރޭގައި ހަވީރު 4:00 އިން ހެނދުނު 8:00 އަށް ކާފިއު އަންނަނީ ހިންގަމުން، ކާފިއު ނޫން ވަގުތުތަކުގައިވެސް ބޭރުގައި އުޅެވޭނީ ގޭބިސީއަކަށް ދޫކުރާ ހާއްސަ ފާހެއް އޮވެގެން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - gTX5ImhUWnJVuGwSp9tRgvwwL.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރާ ފިޔަވަޅުތެރޭގައި ހަވީރު 4:00 އިން ހެނދުނު 8:00 އަށް ކާފިއު އަންނަނީ ހިންގަމުން، ކާފިއު ނޫން ވަގުތުތަކުގައިވެސް ބޭރުގައި އުޅެވޭނީ ގޭބިސީއަކަށް ދޫކުރާ ހާއްސަ ފާހެއް އޮވެގެން -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - 0HDsYWAm6dccbWYvVtoklaqN6.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކާފިއުގައި އާންމުކޮށް ހަލަބޮލިވާ މަގުތަށް މިހާރު އަމާންވެ ހިމޭންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - zlaU5HHg3IV8VToXD14sDNlhA.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކާފިއުގައި އާންމުކޮށް ހަލަބޮލިވާ މަގުތަށް މިހާރު އަމާންވެ ހިމޭންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - Gau9zh49o3IP0NHhycGQqlIkH.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކާފިއުގައި އާންމުކޮށް ހަލަބޮލިވާ މަގުތަށް މިހާރު އަމާންވެ ހިމޭންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - XN10kWFduvdKy4cPnCp5fnAbp.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކާފިއުގައި އާންމުކޮށް ހަލަބޮލިވާ މަގުތަށް މިހާރު އަމާންވެ ހިމޭންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - 4DKpsyQ1fvTmK8gAJKRcvOap9.JPG
02 ޖޫން 2021، މާލެ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ކާފިއުގައި އާންމުކޮށް ހަލަބޮލިވާ މަގުތަށް މިހާރު އަމާންވެ ހިމޭންވެފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް