ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް

އުދައިގެ ސަބަބުން 9 ރަށެއްގެ 261 ގެއަކަށް ގެއްލުންވި، ދަނޑުވެރިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

34 ރަށަކަށް އުދަ އެރައި 451 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ދެކުނަށް އެރި އުދައިގައި 18 ރަށެއްގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ގެއަށް ލޮނު ވަދެ ގެއްލުންވި: އެންޑީއެމްއޭ

ހުޅުމާލެ ފުލެޓެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: 13 މީހަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އެމްޓޭޝަންގޭގައި ރޯވުން: ހުރިހާ އެއްޗެއް އަނދައި އަޅިޔަށްވެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދެކުދީންނާ އެކު ރީމާ މަގުމަތިވެފައި

2

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާއަށް ވަގުތީ އެހީގެ ގޮތުގައި 7800 ރުފިޔާ ދީފި

މޭ މަހު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބުނު 384 ގެޔަކަށް 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

މޯނިންވިއު އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ގެއްލުން 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި 20 ދުވަހުގެ ކުއްޖެއް، ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދީފި

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކޮވިޑުގެ ކަންކަމަށް ހަރަދުކުރީ ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލަށް ހަގީގީ މިނިވަންކަން ދިނީ މި ސަރުކާރުން، އެއީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން އެދޭތީ: ރޮޒެއިނާ

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނެރެފައިވަނީ ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނުބަލައި، އެކަމާ ހިތާމަކުރަން: އެންޑީއެމްއޭ

1
« 1