އެންސީޓީސީ

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: "ހަރުކަށި" ފިކުރަކީ ކޮބައިހޭ؟

6

ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުން ކައުންސިލަރުންނަށް ހޮވިޔަ ނުދޭން މަސައްކަތް ކުރާނަން: މަޖިލިސް ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ބޮން ހަދައި ވައިގެތެރޭ ގޮއްވާލަން އުޅުނު: ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

ސީރިއާގައި ތިބި ހަތަރު ދިވެހިން ހަތްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ގެންނާނެ: ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނަށް ހަތިޔާރު އުފައްދަން ތަމްރީނުދޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުުނެފި

ހަނގުރާމަތަކާ ގުޅުންހުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތުރުކީގެ ބުލެކްލިސްޓުގައި 134 ދިވެއްސަކު!

ވަން ފޮޓޯ: ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން

ކޯޓު އަމުރަކާއި ނުލާ މީހުން ހައްޔަރުކުރެވޭ ގޮތަށް ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމަށް އަދި ސާބިތުވާކަށް ނެތް: ފުލުހުން

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ އިސްލާހަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހުށަހެޅުން މިއަދު 6:00އަށް ހަމަވާނެ

ޓެރަރިޒަމް ބިލުގެ ބަހުސް: ހާއްސަ ބާރުތަކެއް ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ދޭއިރު މޮނިޓަރިން މެކޭނިޒަމްތަކެއް ލާންޖެހޭ

2

ހައްދުފަހަނައެޅުމާ ދެކޮޅަށް ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

« 1