ނ. މަނަދޫ

މަނަދޫގައި 700 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީ ޕްރޮޖެކްޓް: މަނަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް

މަނަދޫ ސްކޫލުގެ ތިން ޓީޗަރަކަށް އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ސްކޮލަރޝިޕް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނ. މަނަދޫއަށް ވަޑައިގަތުން

ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތައް ތަރައްގީކުރަމުން މިދަނީ ބަދަލު ނުގެނެސް 20 އަހަރު ދުވަހު ހިންގޭ ގޮތަށް: ރައީސް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް އަމާޒު ކޮށްފައި މިވަނީ ސީދާ ރައްޔިތު މީހާއަށް: ރައީސް

ތަރައްގީގެ ޕްލޭނަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ތަރައްގީކޮށް އެމީހަކު ހުރި ރަށަކުން ހިދުމަތް ދިނުން: ރައީސް ސޯލިހު

1

ރައީސް ސޯލިހު، ނ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސް، ނ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މަނަދޫގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް މަނަދުއަށް

« 1