Close

ނ. މަނަދޫ

ނައީމާގެ މަރު: ތުހުމަތުވާ މީހުން ރަށުތެރޭގައި "ކޫލް" ދިރިއުޅުމެއްގައި، އެފްބީގައި ސިހުރަށް ރުޅިވެރިކަން!

2

ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނައީމާ މަރާލަން ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ހަތިޔާރު ހޯދައިފި

ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ ކުށުގެ ރެކޯޑު އޮންނަ ދެމީހުން، ބަލައި ފާސްކުރަނީ ރަށުގެ ވެޔޮ ސަރަހައްދު

ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަނަދޫ ބަނދަރުގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ނައީމާގެ މަރު: ސީޕީ ހަމީދު ހިމެނޭހެން ފުލުހުންގެ އިސް ޓީމެއް މަނަދޫއަށް

ނައީމާގެ މަރު: މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ތަނުން އެހެން މީހެއްގެ ޑީއެންއޭ، އަތުގެ ގޮށްމުށުތެރޭގައި އިސްތަށިތަކެއް!

މަނަދޫ ނައީމާގެ މަރު: ގާތިލު ހުރީ އާއިލާގެ ތެރޭގައިތަ؟

4

ނައީމާގެ މަރު: ރަށުގެ ބައެއް މީހުންގެ ފިންގާ ޕްރިންޓާއި ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ނައީމާގެ މަރު: ޕޯސްޓުމޯޓަމް ހަދާނެ ސަބަބެއް ނެތީ ކީއްވެ؟

2

މަނަދޫ "ދޮން ކުރުނބާ"، ކޮންމެ ގެޔަކަށްވެސް ހާއްސަ، ރަށަށް މަހަކު ލައްކައެއް!

1
« 1