މުހައްމަދު ނާޒިމް މަޖިލިސް މެންބަރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023 : ދެވަނަ ބުރަކާ ދިމާލަށް، ކުރީގައި މުއިއްޒު!

ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމާލައިފި, ވޯޓުލުން ފެށޭނީ މާދަމާ ހެނދުނު 8 ޖަހާއިރު

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަލުން ސަރުކާރަށް ނަގާނަން: ނާޒިމް

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާނެހެން ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އީޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރިޔާސީ ބަހުސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެކެއްގައި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގިނަވެގެން ހަރަދުކުރެވޭނީ 564 މިލިއަން ރުފިޔާ: އީސީ

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނަކީ ކުޑަގޮޅިން ސަލާމަތްނުވާ ބަޔަކަށް ހަދާނަން: ނާޒިމް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޔާމީން ކަމަށް ނިންމުމަށް ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި

ނާޒިމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު: ގާސިމް

އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް އައިވީއެފް ހެދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަޖަމައްސައިދޭނަން: ނާޒިމް

މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ހުޅުލެ ރެއިލްވޭ ނިޒާމަކުން ގުޅުވައިލާނާން: ނާޒިމް

ވިނިން ފޯމިއުލާ އޮތީ ރައީސް ސޯލިހު އަތްޕުޅުގައި، ދެވަނަ ބުރަކަށް ހިނގައިދާނެތަ؟

1
« 1