މުހައްމަދު ނާޒިމް މަޖިލިސް މެންބަރު

ބަޖެޓުގައި ތަފާތު ކުރުން ބޮޑު، ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭތީ ވޯޓު ދޭނަން: ނާޒިމް

ނިޒާމުގެ މަޝްވަރާއަށް ނަޝީދު ދައުވަތު ދެއްވި، ގޮތެއް ނިންމާނީ މަޝްވަރާއަށްފަހު: ނާޒިމް

ކާނަލް ނާޒިމް އިސްވެ ހުންނަވައި އުފައްދަވާ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މެންބަރު އުޝާމަށް ދީފި

މަޖިލީހުގައި ހުންނަ ޖޭޕީ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި "ސާލިހު ޕާޓީ" އާއި "އެމްއެމްޕީ" ޖެހި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ނާޒިމް އާއި ރިޔާޒް އަށް ގާސިމްގެ ފިނި ރައްދެއް: ސިޔާސީ މީހުން ޕާޓީތަކުން ކެނޑުމާއި އައުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް

1

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ނާޒިމްގެ ޕާޓީން ފެނިދާނެ ކަމަށް، ސައުދާއި ނަސީމް ވިދާޅުވީ ބަދަލެއްގެ ވިސްނުން ނެތްކަމަށް

ބޮޑު ހިޔާނާތް: ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނޭ 16 މެންބަރަކު މިހާރުގެ މަޖިލީހުގައި

2

ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ދެ ޝަރުތަކަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ ދެ ޝަރުތަކަށް އަމަލުކުރުން ފަސް ކުރަން ބިލު ހުށަހަޅައި މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި

ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަލިބޭ ދެ ޝަރުތަކަށް އަމަލުކުރުން ފަސް ކުރަން މެންބަރު ނާޒިމް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުކަމުގެ މަގާމުން ނާޒިމް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިންގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރާން ތާއީދެއް ނުކުރަން، ޖޭޕީގެ އިހުލާސްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ: ހަސަން ލަތީފް

1
« 1