Close

މުހައްމަދު ނާޒިމް މަޖިލިސް މެންބަރު

ނަފުސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭނެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް ސަރުކާރަކު ނެތް: ނާޒިމް

އެމްއެންޕީން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނީ އެކަނި، ކޯލިޝަނެއް ނަހަދާނެ: ނާޒިމް

1

އާރުސީސީގެ ވޭނަކުން ރާފުޅިތަކެއް ހޯދައިފި، ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެކަން ސީރިއަސްކޮށް ބައްލަވާނެ ކަމަށް

1

ނާޒިމްގެ ކެމްޕޭނަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ރިޔާޒު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ނާޒިމަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ

އެމްއެންޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަން ނާޒިމް ފޯމް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަސް ޕީޕީއެމްއާ ކޯލިޝަނެއް ނަހަދާނަން: ނާޒިމް

އެމްއެންޕީގެ އާ އޮފީސް ހުޅުވައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ބިނާކުރީ އެންމެންގެ ފައިސާއިން، ވަކިބަޔަކަށް އެބިން ދިނުން އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން: ނާޒިމް

އެމްއެންޕީގެ ފުރަތަމަ ގައުމީ ޖަލްސާ ފަށައިފި

ރާއްޖެ ދެކެމުންދަނީ ބިރުވެރި ދުވަސްތަކެއް، ހާލަތު ބަދަލު ކުރެވޭނީ އެމްއެންޕީއަށް: ނާޒިމް

ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި މީހުން މުޖުތަމައަށް ދޫވެފައި ތިބެގެން ނުވާނެ: ނާޒިމް

« 1