މުހައްމަދު ނާޒިމް މަޖިލިސް މެންބަރު

އެމްއެންޕީގެ ފުރަތަމަ ގައުމީ ޖަލްސާ ފަށައިފި

ރާއްޖެ ދެކެމުންދަނީ ބިރުވެރި ދުވަސްތަކެއް، ހާލަތު ބަދަލު ކުރެވޭނީ އެމްއެންޕީއަށް: ނާޒިމް

ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި މީހުން މުޖުތަމައަށް ދޫވެފައި ތިބެގެން ނުވާނެ: ނާޒިމް

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް ނުލިބިގެން އުޅެނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ނެތިގެނެއް ނޫން: ނާޒިމް

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހޭނީ ޔާމީން: ނާޒިމް

1

އެމްއެންޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުކޮށްފި

ނާޒިމް، ރައީސް ޔާމީނަށް: އެންމެ ބޮޑު ގައްދާރަކީ ތިއީ!

1

ފަތުވާ މަޖިލިސް ބާރުވެރިކުރުވަން ޖެހޭ: ނާޒިމް

މަޖިލިސް މެންބަރުކަން ކުރުމުން ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލަން ޖެހޭ: ނާޒިމް

ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ކޮންގްރެސްއަށްފަހު، އެމްއެންޕީން ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ހުޅުވައިލަނީ

ޕީޕީއެމުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ވަކި މީހެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ގައުމު ދާހިލީ ހަމަނުޖެހުމަކަށް ގެންދިއުން: ނާޒިމް

އިންތިހާބުތަކަށް އޮތް ހުރަހަކީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒާއި ވާދަވެރިންގެ ނުރަނގަޅު އެޖެންޑާތައް: ނާޒިމް

« 1