އެމްއެންޑީއެފް

ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ ސިފައިންގެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ރޮޒައިނާއަކަށް ވިދާޅެއް ނުވެވުނު

ނަސްރުﷲ އާއި ކެޕްޓަން ޔޫސުފް ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަން އަދިވެސް ކުރިޔަށް!

ޑައިވިންއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ދެ ބިދޭސީން ފެނިއްޖެ، އެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ކެޕްޓަން ގެއްލުނު ސަރަހައްދުން ވަޅިއަކާއި އިތުރު އެއްޗިހިތަކެއް ހޯދަައިފި

ސިފައިންގެ ވެހިކަލެއް މަތީ ބިދޭސީއަކު އިށީނދެ އިންދާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކީ 2016ގެ ފޮޓޯއެއް: އެމްއެންޑީއެފް

މަޑަވެލި ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑު ބައެއް އަނދައިފި

ނަސްރުﷲ ހުރި ޑިންގީ ކަނޑު އަޑިން ނަގައިފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ 19 ރަށަކަށް ބީޗް ސްކައުޓުން ހޯދަނީ

ނަސްރުﷲ ގެއްލުން: ފަސް ދުވަސް ފަހުން އަޑިއަށް ދިޔަ ޑިންގީގެ ބައެއް ފެނިއްޖެ

ގެއްލުނު ކެޕްޓަން ހޯދަން ޑައިވް ކުުރަން ފަށައިފި

ފަރަށް އެރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި ހުރި ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އަލިފާން ރޯވި ޔޮޓް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

« 1 ...