އެމްއެންޑީއެފް

ފުލުހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފާރަލަމުންދާ ކަމަށް ދަންނަވާފައެއް ނުވާނެ: އެމްއެންޑީއެފް

2

ފުލުހުން އަޅުގަނޑަށް ފާރަލަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައި: ރައީސް ނަޝީދު

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާއިރު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެނގޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ނ. އަތޮޅުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮން ފަރަށް އެރި ފެރީ އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ހަތަރު ކުޑަކުދިންނާއެކު ޖުމްލަ 31 މީހަކު ދަތުރުކުރި ފެރީއެއް ފަރަކަށް އަރައިފި

މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

20 މީހުންނާއެކު ދިޔަވި ލޯންޗު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކާށިދޫއަށް ވައްދައިފި

ނޭވާ ހުއްޓުނު ތުއްތު ކުއްޖަކު ސިފައިންގެ މީހެއްގެ އަތްދަނޑިމަތީގައި ހޮސްޕިޓަލަށް

ހިލަ ބަރުކޮށްގެން އައި ބާޖެއް ފަރަށް އެރުމުން އެމްއެންޑީއެފުން އެހީވެއްޖެ

ލަަންކާއާއި ތައިލެންޑަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

"އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ފެންވަރުގައި ނަގަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނުނަގާނަމަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގުން ގާތް"

މަރުވި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހުންނަކީ ބޮޑު ޓީޗަރުގެ ދެމަފިރިންނާއި އަންހެން ދަރިފުޅު އަދި ކާފަ ދަރިފުޅު

« 1 ...