އެމްއެންޑީއެފް

މިއަދު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރަގައި ވެރުނު ގަސްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ކޮށްފި

ހުރިހާ ސިފައިން ތިބީ އެލާޓުގައި، ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓޭ ވަރަށް ސިފައިން އެބަތިބި: މިނިސްޓަރު

އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އޮފިސަރަކު ހަމަޖައްސައިފި

ދިވެހި ސިފައިންގެ އަޒުމް: މިއީ ގައުމަށްޓަކައި ކުރާ ހަނގުރާމައެއް، ފަހު މީހާއާއި ހަމަޔަށް ދެމިތިބޭނަން

1

ސިފައިންގެ މީހާއާއި ޑޮކްޓަރު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަަލަން ފަށައިފި

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ސިފައިންގެ އަދަދު 40 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި، އެކަމަކު ސިފައިން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ: ޝަމާލް

މިއީ ގިނަ އެޖެންސީތަކެއް ބައިވެރިވެގެން ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން: ޝަމާލް

ސިފައިން ތިބީ ގައުމީރޫހާއި ޖޯޝުގައި، ނުކުމެ މިތިބީ ބަލި ޖެހޭކަން އެނގިތިބެ ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން: ޝަމާލް

ސިފައިން ދެކެނީ ކޮވިޑުގެ މިހާލަތަކީ ގައުމީ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް، ފަހުމީހާއާ ހަމަޔަށް ދެމިތިބޭނަން: ޝަމާލް

ކަރަންޓީނުވާން ފަސްޖެހެނީ ކީއްވެ؟ އެކަން ކުރަން ޖެހެނީ ތިބާއަށްޓަކައި، ލޯބިވާ މީހުންނާއި ގައުމަށްޓަކައި

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި ތިންވަނަ މީހާގެ ޖަނާޒާ

« 1 ...