މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގު ނަގާ ޓެކްސީތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރާންސްޕޯޓުން ދީފި

ޑްރައިވަރުން އަމިއްލައަށް ކަނޑައެޅި އަގުތަކުގައި ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ޓެކްސީ ކުރުމުގެ އަގަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު: މިނިސްޓްރީ

ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރަނީ

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ވިލާ އެއާއާ އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ނުނިމުނު ޝަކުވާ: މީޓަރު ހަރުކޮށްގެން މައްސަލަ ހައްލުވާނެބާ؟

1

މި ސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގާ ކަމަށް ދައްކަން އުޅުނަސް ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ: ނަހުލާ

ޓެކްސީތަކަށް ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ކުޑަކޮށްދީ! އެހެންނޫނީ ދަތުރުތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުކޮށްދީ!: ޑްރައިވަރުން

2

ކައުންސިލުން ބިން ވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ ޓްރާންސްޕޯޓުން ދެއްކީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކައެއް: މޭޔަރު

ޕާކިން ސްލޮޓް ވިއްކުން ހުއްޓުވުމުން، މަހު ފީ ދައްކާ ގޮތަށް ދޫކުރަން ނިންމި ޖާގަތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ދިގު މުއްދަތަށް ޕާކިން ސްލޮޓް ވިއްކުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފުކަމެއް، ސްލޮޓްތައް ނުވިއްކޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް

ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމުގެ ފުރަތަމަ 4 ފެރީ ހދ. އަށް މިއަދު ގެންގޮސް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

« 1 ...