Close

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަން 479 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ދޭން ނިންމައިފި

މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދެން ނުލިބޭނެ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ޓެކްސީތަކުގައި ކެމެރާ ހަރުކުރަންޖެހޭ އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

މާލެ-ވިލިމާލެ ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރާނަމަ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާނަން: ޓްރާންސްޕޯޓް

ހައިރައިޒްއާއި ރޯޔަލް އޭވިއޭޝަން އެކެޑަމީ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އޭވިއޭޝަން ނެޓްވޯކިން އިވެންޓެއް ބާއްވަނީ

އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރުން: ހައިކޯޓުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ

މާފަންނު ފެރީ ޓާމިނަލް ފަޅުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ފަސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އުޅަނދު އެތެރެނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައި، އަހަރަކަށް އެތެރެކުރެވޭނެ އަދަދެއް ކަނޑައަޅަނީ

ބަގީ އާއި ރަށު ޕިކަޕު ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލުކޮށްފި

1

އައިއޭއެލްއޭ އާއި އިމްސޯގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާން މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ރޯދަމަހު މުދާ އުފުލޭނެ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅައިފި

ވަގު ލިޔުން ބޭނުންކޮށްގެން ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 50 އުޅަނދެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

« 1 ...