މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

ޝިމާޒަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

ނަހުލާއަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

ހަމަލާދިނީ ސިޔާސީ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން، އަވަހަށް އިންސާފު ގާއިމުކޮށްދޭން އެދެން: ޝިމާޒް

ޝިމާޒަށް ހަމަލާދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާގެ ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެ: ނަހުލާ

ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޝިމާޒަށް ހަމަލާދީފި

ޝިމާޒަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު: އެމްއާރްއެމް

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާއެކު ޝިމާޒަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދި މިނިސްޓަރު ނަހުލާގެ ސިޓީއެއް ރައީސަށް

އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

ގަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި އުޅަނދުތައް ގަވައިދުގެ ތެރެޔަށް ވަނުމަށް ފުރުސަތު ދީފި

އައިއޭއެލްއޭގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސަށް ލަފާ އަރުވައިފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ނަންބަރު ބޯޑު ހުރުމުން 1410 މީހަކަށް ނަސޭހަތް ދީފި

1
« 1 ...