މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

މާލޭގައި އިތުރަށް ޕާކު ކުރާނެ ޖާގައެއް ނެތް: ޝިފާ

ފަސިންޖަރުންގެ ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނުގެ ދެލިކޮޕީ އަންނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވައިލެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެ އާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު ދަތުރުފަތުރާގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ބޮޑު މަސައްކަތަކަށްވާނީ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން: އަސްލަމް

1

މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް މާފަރު އެެއާޕޯޓަށް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

އައިއެމްއޯގެ އެސެމްބްލީގައި މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ތަގުރީރުކުރެއްވީ ދިވެހި ބަހުން

ސްކޫލު ބަންދުތެރޭ ހުރިހާ ގަޑިތަކެއްގައި މާލެ ތެރޭ މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ޓްރާންސްޕޯޓުން ދީފި

ގާސިމްގެ ނުހޮރުއްޕާނާހެދި މިއުޅެނީ ގައުމު ނުހިންގިގެން: ޖާބިރު

މަންޓާ އެއާގެ އާ ލައުންޖާ އެކު ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި 753 ވެހިކަލެއްގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި

ގައުމީ ދަތުރު ފަތުުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި 150 މިލިޔަން

ވަން ފޮޓޯ: މޯލްޑިވިއަން އިން ކޮޗިންއަށް ދަތުރުތައް ފެށުން

« 1 ...