މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލް ޗެއިންތައް ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދީގެން: ނަޝީދު

ޑެންގީހުން ފެތުރޭތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކުރި ހުރިހާ އެމްބިއުލާންސެއް ގެނެސްފި

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ނުލިބޭތީ އާސަންދަ ބަދަލު ކުރާންނަ: މިނިސްޓަރު ނަސީމް

މިދުވަސްވަރު މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް މަދު، އެކަމަކު ރައްކާތެރިވާންޖެހޭ

ގްރީން ކްލައިމެޓް ހޮސްޕިޓަލް ޕޮލިސީ އިފްތިތާހުކޮށްފި

ތިމާވެއްޓަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއް، ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ހަތަރު ރަށެއްގައި

ވަށައިގެންވާ ތިމާވެއްޓަކީ ދުޅަހެޔޮ ވެއްޓަކަށް ވެގެން މެނުވީ ހަގީގީ ދުޅަހެޔޮކަމެއް ނުލިބޭނެ: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ގިނަވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ޖޫން މަހު ލޯންޗުކުރަނީ

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކޮވިޑު ވޭރިއަންޓް ދެނެގަންނަ މެޝިނެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އެމްބިއުލާންސްތައް ރަށްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

« 1 ...