މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ގަމު ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލާއި ގައްދޫ ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

އިހަވަންދޫގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީ އިމާރާތުގެ 98 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ހެލްތުގެ ކުރީގެ ނައިބަކާއެކު 3 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްދޭން އެދި ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

1

ނަފުސާނީ ސިއްހަތަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް "ކިހިނެއް؟" ގައުމީ ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަފުސާނީ ފަރުވާގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ލެބޯޓްރީ ސާމްޕަލް ގެންދިއުމަށާއި ބަލިމީހުން އުފުލަން 13 ލޯންޗު ބަނުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ޑޭންގޫވެސް ބާރަށް ފެތުރެނީ، ސެޕްޓެމްބަރަށްވުރެ އޮކްޓޫބަރުގެ އަދަދު ތިންގުނަ މައްޗަށް!

ފޮޓޯ: ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅި މަސައްކަތްތައް އިފުތިތާހުކުރުން

ސިއްހަތާ ބެހޭ ދިރާސާގެ ނަތީޖާ: ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ބަލިތައް ދިވެހިންނަށް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު!

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށްޓަކައި ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކަށް ހިޖުރަކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

« 1 ...