މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށްޓަކައި ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކަށް ހިޖުރަކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ބަރުދަން ލުއިވާ ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ބޭހެއް ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ކުދި ރަށްރަށަށް ޗައިނާއިން ކުދި އެމްބިއުލެންސްތަކެއް ގެންނަނަނީ

ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް 5 ބިލިއަންގެ ބަޖެޓެއް

މާމެންދޫ އާއި މާޅެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތް ނިންމަން ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅެއްގައި އަގުބޮޑު ސާމާނާއެކު ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް ނުދެވިދާނެ: ނަސީމް

ދަރަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އަވަސް ފަރުވާދޭ ޔުނިޓް ހުޅުވައިފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ވަހީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ އެހީގައި ކޮވިޑް ވޭރިއަންޓް ދެނެގަންނަ ފެސިލިޓީއެއް ތަރައްގީކޮށްފި

ހަތަރު ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ބޮޑުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

އަނެއްކާވެސް މުއްދަތު ހަމަވެފައިހުރި ވެކްސިންގެ މައްސަލައެއް، މިނިސްޓްރީން ބުނަނީ އެއީ ކުރީގެ މައްސަލަކަމަށް!

« 1 ...