މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލަން ޖެހޭ ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 18 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ރުބެއްލާ ނައްތާލި ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ރާއްޖެއަށް ދީފި

ކޮވިޑުގެ ކަންކަމަށް ކުރި ހަރަދު 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި

ދުބާއީ ކުންފުނިން ފޮނުވި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ރަނގަޅު، ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރަމުން: ހެލްތު

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ 6ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް އިން ރާއްޖެއަށް 10 ވެންޓިލޭޓަރު ފޮނުވައިފި

ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ބަންދު ބޮޑު ޕީޕީއީގައި ނޭވާހާސްކަންމަތީ 6 މަސް! ހަމްދަރުދީވެލައްވާ!

1

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް އާންމުން ނުދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެޗްއީއޯސީގެ ފްރަންޓްލައިން މުވަޒަފުންނަށް އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ނުލިބިއްޖެނަމަ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން: އަމީރު

« 1 ...