މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ އިންޑިއާއިން ދޭ އެހީތެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ހިންގާ ސިޔާސީ ގޭމެއް: ފައްޔާޒު

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ހާލު ރަނގަޅު

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ހުއްޓައެއް ނުލާނެ: ނަޝީދު

1

ސައިންސް މިނިސްޓްރީ ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒުއާ ހަވާލުކޮށްފި

1

ދިވެހި ޑިވެލޮޕަރުންގެ ލޮޓީފައިލްސްއަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން އިންވެސްޓުކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ އިތުރު ވިޔަފާރިތައް ވުޖޫދުކުރަން: ފައްޔާޒު

ވަން ފޮޓޯ: ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން

ސިޔާދަތު ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ވަޒީރުން ކުފޫ ހަމައެއް ނުވޭ: ޑރ. ޖަމީލް

ފައްޔާޒްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދަން އެއްވެސް މެންބަރަކު ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވޭ: ނަޝީދު

2

މާލެ-ތިލަފުށި ބުރިޖާއި ޕޯޓު ތިން އަހަރުތެރޭ ނިމޭނެ، އެކަމަށް ނެގި ލޯނު ދެ ޕަސަންޓަށް ވުރެ ކުޑަ: ފައްޔާޒް

ފައްޔާޒަށް ނަޝީދުގެ އިންޒާރެއް: "ބްރޯ" ވެގެން ނޫޅޭ، ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވާ!

3

ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގެ 65 ގޮނޑި ދިނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ހެދިގެން ރައީސަށް ޖެއްސުންކުރާކަށް ނޫން: ރޮޒޭނާ

« 1