މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޙުލޫފް

އެފްއޭއެމާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަކީ، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑުގެ އިތުބާރު ނެތުން: އާޒިމް

އެފްއޭއެމް ހިންގަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށްބުނެ، ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

1

ފިއްލަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ އޮޔާދަނީ؟ އެސޯސިއޭޝަން އިދާރީ ހުސްކަމެއްގައި އޮންނަތާ އަހަރެއް!

3

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފު ހުވަދޫ ބަހުން: ވާދޫ ޒުވާނުން އެދުނެ ގޮތަށް ފުޓްސަލް ދަނޑު މަސައްކަތެ ނިމީގެ: މަހްލޫފް

1

އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ފަތާ ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އިތުރު ހުރަހެއް ދިމާ ނުވާނަމަ ދެ މަސް ތެރޭ ވިލުފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ: މަހްލޫފް

ހިންނަވަރު ފުޓުބޯޅަގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ހަވާލުވި ކުންފުންޏަށް ނުކުރެވުމުން އެހެންބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

61 ރަށަށް ބޭނުންވާ އައުޓްޑޯ ޖިމް ސާމާނު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

"ރުމާލު 2" ޖަގަހަ ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ވޮލީ ކޯޓުތަކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

އިތުރު 15 ރަށެއްގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބިއްޖެ: މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް

« 1 ...