One Photos - h7SCaNtwxD1mOpgr5LNmmFovv.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ ހޯލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - A9WwMWEJ02K3oZFFygzcdFfIv.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ ހޯލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - INjg4pyRPrXtwZg0PP7MWtEHS.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ ހޯލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yAlMSwPhovxeyQNuZdfAa0pbA.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ ހޯލް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުޅުވައިދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WrD0xcyQiCSxBRSACcO1oX9YE.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ ހޯލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - twWPEYBoNxuDTcKbID3LV2H3d.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ ހޯލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JL7EqHPYSuiOsmGHTshXvtKhY.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ ހޯލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - q2MH1nrLXLZ0RnNRCVvFcL6Pu.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ ހޯލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - U8WiC5HQlokFVnAXcvLh3fjkk.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ ހޯލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BurN5r9dvQvstEZKpfx782KV3.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ ހޯލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PPSc0CUOE1LR0R9gEMsbSWSSq.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ ހޯލް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ބައެއް ކުދިންނާއެކު ޓީޓީ ކުޅުއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - TAWLM4ytmVA8EoHXzpRWUXIxI.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ ހޯލް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ބައެއް ކުދިންނާއެކު ޓީޓީ ކުޅުއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DTs393Uk5CMa5ixXwF7k6N3hD.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ބައެއް ކުދިންނާއެކު ޓީޓީ ކުޅުއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rCOPozuwcjcVNBupsF6hws5aT.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ ހޯލް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ކުއްޖަކާއެކު ޓީޓީ ކުޅުއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - L57digMLUqmMFTAjdXOv5wzhF.JPG
24 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، މާލެ ޓީޓީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން