One Photos - diQ7b1o176ugpRc68FBCA5G4b.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 4lrD6GiMS0YxUUs3UtPSrr9Ao.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 6o58Hs75tnknGNu9roWgD9Fri.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - MR5HjJpXWqamoBQU2ukdXAgzC.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - FJXBv4VuxfegsQbScUNwy8ABo.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - DDHpU4vub4ui8unv4XdcFlV76.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - SyUKgjHSxYW5YrvukFqe0N8uT.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - ySl9iFuiJJIO6XKoNncc6gpfr.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - pX6nGBWL1Tax9xG1zGbYEBreH.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - QXoiMP6qqf7JPV8ZxAr0Paq5A.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - d4xDRDdrrC6UZuEasrmWyMCQT.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - FEKnFPNf9md2G1qN5GajsIYH1.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - P4jgppdP72PhEhVcES0vzPacQ.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - NwBtHOf5ZQ5TUB6UYWSdoDgdS.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - A3C8Gy3jAdrPrfC9dOaQ0eIKX.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - Z7f62uAT6nLhIOmFcPOq7ba4a.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023، މާލެ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ރައީސް ސޯލިހްގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު