Close

މޮރިޝަސް

ޖޭޕީއަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ، ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯދަން ފާސްކޮށްފި

ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ރައީސް އަމަލުކުރެއްވީ ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް، މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ: ގާސިމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ވަޒީރުން ވަކިކުރުން، ޗާގޯސް ކޯލިޝަނަށް ވެދާނެ ކަމެއްތަ؟

"ކަނޑު ވިއްކާލި" ކަމަށް ބަޔަކު ބުނަމުންދަނީ ސިޔާސީ މަންފާއަކަށް: އެމްއާރްއެމް

ޗާގޯސް މައްސަލައާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އާންމުކުރަން ޝަހީދު ގޮވާލައިފި

ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެހި ގޮތުގެ ދިރާސާއެއް ބާ ކައުންސިލުން ހަދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް މި ވީ ކިހިނެއް؟

22

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެމްޑީޕީ

ރިފްއަތު އިސްކުރެއްވީ ގައުމީ މަސްލަަހަތު، ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް: އެމްޑީޕީ

މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ފޮނުއްވި ސިޓީ ބާތިލްކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

އިމުގެ މައްސަލަ: ރައީސް ސޯލިހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޗާގޯސްއަކީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫން، ކްލެއިމް ކުރީ ކަނޑުން 200 ނޯޓިކަލްމޭލަށް: މުނައްވަރު

« 1