ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު

މާލޭގައި ނެތް ފެންވަރުގެ ޕާކެއް ވިލިމާލޭގައި ހަދާނަން: މުއިއްޒު

މުއިއްޒަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިންތާ މަހަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް، މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ޕާކިން ސްލޮޓްތައް ބެދޭގޮތަށް ހުންނަ ޕެލެޓުތައް އަނެއްކާވެސް ނަގަން ފަށަނީ

ކައުންސިލުން ބުނަނީ ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ސައްހަ ނޫން ކަމަށް، އެޗްޑީސީން ބުނަނީ ސޮއިކުރެއްވީ މުއިއްޒު ކަމަށް

އަންހެނުން ހިންގާ މާރުކޭޓުތައް ތަރައްގީކުރަން ރޯދައިގެ ކުރިން ހަވާލުކުރަނީ

1

މާލޭގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ސަރުކާރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައި: މުއިއްޒު

ކައުންސިލުން ބިން ވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ ޓްރާންސްޕޯޓުން ދެއްކީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކައެއް: މޭޔަރު

ޕާކިން ސްލޮޓް ވިއްކުން ހުއްޓުވުމުން، މަހު ފީ ދައްކާ ގޮތަށް ދޫކުރަން ނިންމި ޖާގަތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

1000 ޕާކިން ސްލޮޓް ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލަން އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލަށް އަންގައިފި

ދިގު މުއްދަތަށް ޕާކިން ސްލޮޓް ވިއްކުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފުކަމެއް، ސްލޮޓްތައް ނުވިއްކޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އޮފީސްތެރޭ ތިއްބައި ތަޅުލެވުނީ އޮޅުމަކުން: މުއިއްޒު

އުތުރުފަރާތުގެ ފަޅުތެރޭން ނަގާނީ ބިދޭސީންގެ ގެދޮރަށް ހަދައިގެން އުޅޭ ދޯނިތައް އެކަނި: މޭޔަރު

« 1