ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު

ފުލެޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވެސް ސަރުކާރުން ކައުންސިލް ބައިވެރިއެއް ނުކުރޭ: މުއިއްޒު

މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން މިމަހު 19ގައި

އަމީނީމަގު ހަދަން އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅަނީ

39 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަމީނީ މަގު ހަދަން އެއްބަސްނުވީ ފެންވަރުދަށްވާނެތީ: މޫކޭ

1

މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް ނެގީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ: މުއިއްޒު

ވިލިމާލޭގައި ކުރާ ފައިބަރު މަސައްކަތް ބަދަލުކުރާނެ ތަނަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަނީ

މުއިއްޒު ހެއްދެވީ ދޮގު، 7،000 ރުފިޔާއަށް ވިނަރެސް ފްލެޓް ދޭން ނިންމާފައެއް ނުވޭ: އަސްލަމް

ރައްޔިތުން އެދޭ ކުރިއެރުން ގެނެވޭނީ ހިޔާލު ހޯދާއި ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައިގެން: ޑރ. މުއިއްޒު

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވިނަރެސް ފުލެޓަށް ކަނޑައެޅި އަގަކީ މަހަކަށް 7،000 ރުފިޔާ: ޑރ. މުއިއްޒު

ކުނި ވަކިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ: މުއިއްޒު

"ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސް" ބޮއިކޮޓެއް ނުކުރަން: ނަރީޝް

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭގައި އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

« 1