ޕޮލިސް

މިހާރު ނޫހުގެ އޮފީހަށް ބަޔަކު ވަދެ ބިރުދެއްކި މައްސަލައެއް ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޮލިސް ކޮލެޖުގެ ވެރިއަކަށް ޝިފާން ހަމަޖައްސައިފި

ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް ނިންމުން ދެމަހަށް ލަސްވާނެ: ހައުސިން

ކޮންމެ ބެނާއެއްގެ އަގު 75،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތި، ފުލުހުން ވަނީ އެ ބެނާތައް ނައްތާލައިފައި: އަދުރޭ

1

ޕިކަޕަކާއި ލޯންޗެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ބިޔަރާއި ބަނގުރަލާއެކު 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ވަސީލަތްތަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ

10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުއްޖާގެ ކާފަ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ ނެގުމުގެ އަމުރަށް ފުލުހުން އެދުނު ސަބަބުތައް ހައިކޯޓަށް ސާފެއް ނުވޭ: ނަޝީދު

މަސްތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެންގުޅެނީ ކުޑަކުދިން، ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރަނީ ރިއަލް އެސްޓޭޓާއި ކާރުގެ ވިޔަފާރިއަށް!

ރައީސް ޔާމީން، ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދަށް އިންޒާދު ދެއްވި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ނުރައްކާތެރި ނުވަ ގޭންގް ހިމެނޭހެން މާލޭގައި 44 ގޭންގް، މާރާމާރީ ހިންގަން ފަޅުރަށްތަކުގައި ފަރިތަކުރޭ!

... 8 ...