ޕޮލިސް

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: އަދުހަމް 23 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

48 ގަޑި އިރުތެރޭ 119 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ކަނޑުން އެއްގަމަށް! ޑްރަގާއި ރަލުގެ ސަޕްލައިގައި ޓެކްސީތައް، މިއީވެސް ނެޓްވޯކުގެ ބައެއް!

2

ދިވެހިންތަކަކާ ސުވާލުކުރަން މަރު ކޮމިޝަނާއި ފުލުހުންގެ ޓީމެއް މެލޭޝިޔާއަށް

ކޮޅުފުށީގައި ދަންޖެހުމުގެ ހާދިސާ: މަރުވި މީހާ ވަނީ މަރާލާފައި ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން އާއިލާއިން އެދިއްޖެ

މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް، ބިރުދެއްކުމެއް ނެތި: ރައީސް

ޓެކްސީއެއްގެ ޑިކީގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅުވައިގެން ދައުރުކުރަނީ "ފޭކް" ރިޕޯޓެއް، ތަހުގީގުކުރާނަން: ފުލުހުން

އަނަސްގެ މަރު: ދައުވާ ލިބޭ އެކަކު ބޭހަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށް އެދިއްޖެ

މައްޗަށްގޮޅި އަވަށު އޮފީސް ފަޅާލައި ފައިސާ ތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ޔާމީން ރަޝީދުގެ ދައްތަ ފުލުހުންގެ ފަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރި އަންހެނަކު ރިޔާޒްގެ ގެސްޓްހައުސަށް ގެއްލުންދީފި

1
... 8 ...