ޕޮލިސް

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ނާޒިމް ހައްޔަރުކުރީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި: ނަޝީދު

1

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނާޒިމް ހައްޔަރުކޮށްފި

މުޑުދާރު އަމަލު ހިންގާ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅަން ފުލުހުން ފަސް ނުޖެހޭނެ: އިމްރާން

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގަމު ބަނދަރު ތެރެއަށް ކާރެއް ވެއްޓިއްޖެ

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިސްކިތަކުން ވައްކަން ކުރަން އުުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދިއްފުށީގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އަދި އެކަކުވެސް ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

130 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލަ: ކުޑަކުއްޖާއަށް ކުށް ސާބިތުނުވި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ޔޯގާ ހުއްދައެއް ނޫން، އެއީ ހިންދޫ ދީނުގެ އަޅުކަމެއް: އަދާލަތު ޕާޓީ

މަސްވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ހުނޫ ދޫކޮށްލައިފި

6 ...