ޕޮލިސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ރައީސް އިސްވެ ހުންނަވާ ޓާސްކް ފޯސްއެއް އުފައްދަވައިފި

މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން 1.8 ޓަނުގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލެވިއްޖެ: އިމްރާން

ދަނގެތީ މަހުމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި

ނުރައްކާތެރިކޮށް ސައިކަލު ދުއްވި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިސްކިތަކުން ފަންކާއެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޝަރީއަތަށް ސިއްރުން ފުލުހަކު އިރުޝާދު ދިނުމުން ގާޒީގެ އިންޒާރެއް!

215 ކިލޯގެ މައްސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ޝާކިރާއި ނިމާލަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ މުސްތަގިއްލެއް ނޫން، އެތަނުގެ ވެރިންނަކީ ސިޔާސީ މީހުން: ޔާމީން

ޝެއިހް ހަސީނާގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ބަންދުކުރަނީ

1

ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދެނީ

ހިތަދޫގައި ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ ވަގަށް ނަގައިފި

100 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލަ: ބިދޭސީ ދެމީހުންގެ ބަންދަށް އިތުރު 30 ދުވަސް ޖަހައިފި

6 ...