ޕޮލިސް

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ރޭ ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 11 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އައްބާސް އާދިލް ރިޒާގެ ބަންދު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ދެ ގައިދީންގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކުގެ އަނގަމަތި ފަޅާލައިފި

އަބްދުﷲގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓު ހާމަކުރާނީ ތަހުގީގު ނިމުމުން: އެންއައިސީ

ބޭބެއަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ކޮއްކޮ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

އަލިފުށި ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ވ. އަތޮޅު ފަޅެއް ކައިރިން ފެނުނު ހަށިގަނޑުގެ ޑިއެންއޭ ހަދަނީ

ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ނިޒާމުގެ ބަންދަށް ދެ މަސް ދުވަސް

ހަމައެކަނި ޑުރަގް ބޭނުންކުރުމަކީ މުޖުތަމައަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

އަލަމްގީރުގެ ވީޑިއޯތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

5 ...