ޕޮލިސް

ލަމްހާގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ޓެލެގުރާމް ގުރޫޕެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް، ފުލުހުން މައްސަލަ ބަލަނީ

119 ކިލޯ ޑްރަގް ކޭސް: ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ވަނަވަރު އާންމުކޮށްފި، އިސްކޮށް ހުރީ އަރުޝަދު

ޑްރަގުގެ ބޮޑެއް ކަމަށް ބުނާ އަރުޝަދު ރާއްޖޭން ފުރައިފި

4

އާ އަހަރަށް ދިމާކޮށް ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ވަރުގަދަ ކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް ނިންމަން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް

މާވިން އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ލަމްހާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ރައީސް އިސްވެ ހުންނަވާ ޓާސްކް ފޯސްއެއް އުފައްދަވައިފި

މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން 1.8 ޓަނުގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތައިލެވިއްޖެ: އިމްރާން

ދަނގެތީ މަހުމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި

ނުރައްކާތެރިކޮށް ސައިކަލު ދުއްވި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިސްކިތަކުން ފަންކާއެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

5 ...