ޕޮލިސް

ފިލިޕީންސް ނަރުސް މަރައިލުން: މާވިން އާއި އޭނާގެ ދިވެހި ލޯބިވެރިޔާ ލަމްހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު ހާޝިމްގެ މަރުގައި މީހެއްގެ އިހުމާލެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: ފުލުހުން

ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް ލީކު ކޮށްލާނެ ކަމަށްބުނެ ބްލެކްމެއިލް ކުރި މީހަކު ހަައްޔަރުކޮށްފި

ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރުމަށްފަހު، ވަޅިން ބިރުދެއްކި ދެމަފިރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުން ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ދަތް އަޅައިފި

1

ސްވިމިން ޕޫލަކަށް ވެއްޓި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

އެޕާޓުމަންޓް ކުއްޔަށް ދޭނެ ކަމަށްބުނެ ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރެވޭ އަދަދު މަދު: ރިޕޯޓު

ރައީސް ނަޝީދު، ކްރިސްމަސްގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމަށާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ދީން ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުންކުރޭ: އެޗްއާރްސީއެމް

ޓެލެގްރާމްގައި އިޝްތިހާރުކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

4 ...