ޕޮލިސް

ޝާހިލް އަދި ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައެއް ނުވޭ: ފުލުހުން

ޝިއާގެ މަރު: ހަމަލާ ދޭން ބޭނުންކުރިކަމަށް ބެލެވޭ ހަތިޔާރުތަކެއް ވަނީ ހޯދިފައި: ފުލުހުން

ޝާހިލް ހުރީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި، އޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް: ފުލުހުން

ޝިއާއުގެ މަރު: ޝާހިލްގެ ބަންދުގެ އަޑުއެހުން ސިއްރުކޮށްފި

ޝިއާގެ މަރު: ކަރުބުރިކޮށް އަތްފައިވެސް ބުރިކޮށްފައި! ފުރަތަމަ ފެނުނީ އެޕާޓްމެންޓުގެ ދޮރުހުޅުވި މީހަކަށް!

އަންހެން މީހާގެ އަތާއި ފައިވެސް ބުރިކޮށްލާފައި!

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ ދެ މުވައްޒަފުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް ޓީޗަރަކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއްގައި މަޖިލިސް އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ދޫކޮށްލައިފި

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނާޒިމްގެ ބަންދަށް އިތުރު ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފި

3 ...