ޕޮލިސް

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހެއްގެ ލަގެޖް އެއާޕޯޓުން ގެއްލިއްޖެ

ޕޮލިސް ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް އަންނަ މާޗު މަހު ބާއްވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް އާންމުކޮށްފި

ކިނޮޅަހުން ގެއްލިގެން ހޯދި މީހަކު ކަނޑުވެފައި ވަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި، އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ނީލަން ފިހާރަ: އުސޫލަކީ ކޮބާތަ؟ ކުއްޔެއް ޓެކުހެއް ދެއްކުމެއްނެތް ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް؟

ބަޔަކު ރަހީނުކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ މީހަކު ހޯދަނީ

ފޮޓޯ: ފުލުހުންގެ 34ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ނިންމުން

164 ފުލުހަކު ދަސްވެނިވެއްޖެ

ޑުރަގް މައްސަލައެއްގައި ފޯކައިދޫ ޓީޗަރު ހައްޔަރުކޮށްފި، ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ފުލުހުންނަށް އިމްރާންގެ އިލްތިމާސް: ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އެންމެންގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރައްވާ

ފުލުހުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންވީ ''ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް'' ދެމެހެއްޓުމަށް: ރައީސް

ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެއާޕޯޓާއި މާލޭގެ ސަރަހައްދެއް ބަންދުކުރަނީ

3 ...