ޕޮލިސް

އިދިކޮޅު އެއްވުމުން 28 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތުން މީހުން ހައްޔަރުކުރަނީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އޯޑަރަށް: ޕީޕީއެމް

ނައިޓު މާކެޓް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދީފި

މާސްކު އެޅުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ނުކުމެއްޖެ

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ނަރީޝް އާއި އިތުރު ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކު އަޅަން މަޖުބޫރުކޮށް، ނާޅާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަންގައިފި

1

ސަރުކާރު ވައްޓާލާނެކަމުގެ ލިޔުންތައް އަޅައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ދޭން އެންގި ފައިސާ ދޫނުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް އިހުމާލެއްވޭތޯ ބެލުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

1

ލަމްހާގެ ގެއިން ފެނުނު އިންޖެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ހަރުދަނާ ކުރަނީ

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރު ކުރި 11 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

1

"އިންޑިއާ އައުޓް" މުޒާހަރާއިން 11 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

3 ...