ޕޮލިސް

ސޯސަން ރޫޓުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް މާދަމާ ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލާނެ: އެމްޓީސީސީ

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވަގު ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރި ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޓަޕޯލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ ދިވެހި ފުލުހަކަށް ރިލްވާން

ޒިޔަދަމްގެ މަރު: ހުކުމް އިއްވުން އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު

ކުރީގެ އަނބިމީހާ އުޅުނު ގެއަށް ވަދެ އޭނާއަށް އަނިޔާކުރި ފުލުހަކު 9 މަހަށް ޖަލަށް

ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަން: ހައްޔަރުކުރި މީހެއްގެ ގެއިން ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލެއް ފެނުނު!

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ޖަލު އޮފިސަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިރުފެހި ގެ ސާފުކޮށް ނިންމައި، ބަންދުކުރި މަގު ހުޅުވައިފި

އަބްދުﷲގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މައުލޫމާތު ދޭން އެންއައިސީން ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް ބުނެފި

ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު، މިހާރު އޮތީ ވޯޑުގައި

ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަން: ފަސް މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު، އެހެން މީހުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

2 ...