ޕޮލިސް

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ އަމާންކަން ކަށަވަރުކުރަން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާތަކުގައި ޓްރެފިކަށް ދަތިކުރާ މައްސަލަ އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން: ފުލުހުން

10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އިހުމާލުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފި

ނިލަންދޫގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ހާލު ދެރަވި ކުއްޖަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި

މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ފިޔަވައި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު އެއްވުމުން 28 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތުން މީހުން ހައްޔަރުކުރަނީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އޯޑަރަށް: ޕީޕީއެމް

ނައިޓު މާކެޓް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދީފި

މާސްކު އެޅުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ނުކުމެއްޖެ

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ނަރީޝް އާއި އިތުރު ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

2 ...