Close

މޯލްޑިވް ގޭސް

ސިލިންޑަރު ކޮރަޕްޝަނުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ހުށަހެޅުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން މޯލްޑިވް ގޭހުން ފަށައިފި

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓުތައް މާދަމާ ބަންދުވާނެ، ނަމަވެސް ހުސްފުޅި ގެނައުމުން ގޭސްފުޅި ލިބޭނެ: މޯލްޑިވް ގޭސް

ހެއްކެއް ހޯދިފައިނުވާތީ ޝަޒައިލްގެ މައްސަލަ ފައިލްކޮށްފި

ސިލިންޑަރު ކޮރަޕްޝަންގައި އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން އަވަސް ކުރަން އަންގަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭސް ކޮރަޕްޝަން: ލިބުނީ ބާ ފުޅިތަކެއްކަން ވަގުތުން ޑީއެމްޑީއަށް އެންގިން

1

މޯލްޑިވްސް ގޭހުގެ ޑެޕިއުޓި އެމްޑީ އިކްރާމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރު ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނޯންނާނެ: އިކްރާމް

މޯލްޑިވްގޭހުގެ ހިޔާނާތް 16 މިލިޔަނަށް، ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުގެ ހަރަދުގައި ޑީއެމްޑީ ސިންގަޕޫރަށް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުގައި އިކްރާމްގެ ސަސްޕެންޝަން އިތުރު ކުރަން އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ޑީއެމްޑީގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ވެސް އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށައިފި

ސަޕްލަޔަރެއްގެ ހަރަދުގައި މޯލްޑިވްގޭސްގެ ޑީއެމްޑީ ސިންގަޕޫރަށް ދިޔަ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

« 1