މޯލްޑިވް ގޭސް

މޯލްޑިވް ގޭހުން އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމުކުރި ފުރަތަމަ އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް ހުޅުވައިފި

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުކުރަނީ ސިޔާސީ މަންފާއަކަށް، ސާބިތުކަމާއެކު ކުރިމަތިލާނަން: ޝަޒައިލް

ޝަޒައިލްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް

މޯލްޑިވް ގޭހުން ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ދެމަސްތެރޭގައި ބެލުމަށް އޭސީސީއަށް އަންގަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭހުން ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ދެމަސްތެރޭގައި ބެލުމަށް އޭސީސީއަށް އަންގައިފި

މޯލްޑިވް ގޭސްގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވާ މީހުންނަށް ލުއިފުޅި ހިލޭ

މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވް ގޭހުން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

މޯލްޑިވް ގޭހުން ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލައި، އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ހަތް މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 8 އަށް

2

ހުޅުމާލޭގައި މޯލްޑިވް ގޭސް ޑެލިވަރީކުރާ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ތެލާއި ފެން އަދި ގޭސް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ: ފުލުހުން

2