މަޖިލިސް ބަޖެޓު ކޮމެޓީ

އަންނަ އަހަރަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން 95 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

41 ބިިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މިމަހު 31ގައި ހުށަހަޅަނީ

ފައިސާ ޗާޕު ކުރެވޭ އަދަދު 2.5 ބިލިއަނަށް ކުޑަކޮށް، ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ފަށައިފި

ލަފާކުރި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ފާސްކޮށް ބަޖެޓަށް 73 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނަތް ތަހުގީގުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު އޭސީސީއަށް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ފައިސާ ޗާޕު ނުކުރަންޏާ 26 ބިލިއަނަށް ބަޖެޓް ކުޑަކުރަން ޖެހޭނެ: އަމީރު

3.9 މިލިއަން އިތުރުކޮށްދިނަސް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް އަންނަ އަހަރަށް ނިމޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެވޭނެ: އޭސީސީ

މެޑިލަލް ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުމަށް ބިމެއް ގަންނަން ޖެހޭތީ އެކަން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އެމްއެންޔޫއިން ބުނެފި

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ޓީބިލް ގަންނަން 150 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓުކޮށްފި

1

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާ ބަޖެޓުގެ 98.5 ޕަސެންޓް ހަރަދުވަނީ މުސާރަ އާއި ކުއްޔަށް: ހަބީބު

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުން

އަންނަ އަހަރަށް ދޭން ނިންމި ބަޖެޓުން އެންއައިސީގެ މެންޑޭޓް ފުރިހަމައެއް ނުކުރެވޭނެ: އާސިޔަތު

« 1