މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީ

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާސްކުރަން ނާޒިމް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި

އަންހެން ކައުންސިލަރުންނާއި، ޑަބްލިޔުޑީސީ މެންބަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ބަލަން އީވާ ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ކޮމިޓީއަށް

ކަމަދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ފައިލްކޮށްފި

އަޒްހާ އާއި ނިއުމާގެ އިތުރުން ޒީނާ، އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ކައުންސިލުތަކުން ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މުއްދަތު ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

އެލްޖީއޭއަށް އައްޔަންކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ފަސް ބޭފުޅުންގެ ނަން ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަށް

އުތީމު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ސަސްޕެންޑު ކުރި މައްސަލަ ބަލަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އައްޑޫ ވިޔަފާރި ބިންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކޮށްދިން މައްސަލަ ކޮމިޓީއަަށް

ބައެއް ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކު ހުންނަގޮތުން މުޅި ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލިގެންދޭ: އިމްރާން

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދިގު ކުރަން ގަނޫނުއަސާސީއަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު އެޖެންޑާކޮށްފި

އެޓާނީ ޖެނެރަލް އާއި ކައުންސިލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ އެއްގޮތް ވެއްޖެ! ހަސަން ލަތީފުގެ ބިލަށް ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ދަނޑުވެރިކަން ނުކުރާ ރަށްރަށުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، ތިންވަނަ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮޅިތައް އަތުލަން ހުށަހަޅައިފި

« 1