ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

2018 އައިއިރު 70 އިންސައްތަ ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާއެއް ނެތް، އަމާޒަކީ އެކަން ނިންމުން: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ކައުންސިލަރުން ނުހިމެނޭތީ ދެ ރައީސުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކީ ނަމަކަށް ހަދާފައި އޮތް ގާނޫނެއް: މުއިއްޒު

ޑަބްލިއުޑީސީ ބައި އިލެކްޝަން: އުފުލޭވަރަަށްވުރެ ބޮޑު ބުރައެއް، ކުރެވޭވަރަށްވުރެ ބޮޑު ހަރަދެއް

ކޮވިޑަށް ފަހު ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުން ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން، އާދަޔާއި ހިލާފު ޖޯޝަކާއި ފޯރިއެއް

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ކައުންސިލަރުންނާ އެއްމޭޒަކަށް

ކައުންސިލުތަކުން ކުންފުނި އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރި ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

އަންހެން ކައުންސިލަރުންނާއި، ޑަބްލިއުޑީސީ މެންބަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ބަލަން އިވާ ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ފަސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް

ސިޓީކައުންސިލާއި އެމްޕީއެލަށް އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ނޯތުހާބަރާއި ޓީޖެޓީ ހިންގަން ރައީސް އަންގަވައިފި: މުއިއްޒު

އަޅުގަނޑުމެން ފަސޭހައިން އައުޓެއް ނުވާނެ، ބޭނުންގޮތަކަށް ކަންކަންކުރުމުގެ ޖާގައެއް ނުދޭނަން: ފައްޔާޒް

1
« 1 ...