ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަން ހުށަހެޅި ބިލު ބޭރުކޮށްލައިފި

ބައި-އިލެކްޝަންތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލު ފާސްނުކުރަން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

އެކައުންޓު ތަކުގައި މިލިއަނުން ފައިސާ ހުރެ، ކަރަންޓް ބިލު ނުދައްކާ ކައުންސިލުތައް އެބަހުރި: އަމީރު

ކައުންސިލްތައް މިހާރަށްވުރެ ފުދުންތެރިވާން ޖެހޭ: ރައީސް

ދެކުނުގައި ދާއިމަށް ބޭސްކާން ޖެހޭ 8،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅޭ، އެންމެ ގިނައީ ކޮލަމާފުށީގައި: އަމްރު

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ގޭންގު ކުށްތަކާއި ޑުރަގަކީ އިޖުތިމާއީ އުފާފާގަތި ކަމަށް އެޅިފައިވާ އެންމެ ކަޅު ހިޔަނި: ރައީސް

ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސްގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ބާރުތައް ރައްޔިތުން އަތުން ފިރުކައި ނުގަނެވޭވަރަށް ފުރިހަމަކުރުން: ރައީސް

250 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއެކު ތިންވަނަ ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

އަންހެނުންނަށް ބައިކުޅަބައި ދީގެން މާނަވީ ލާމަރުކަޒީ ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމެއް ނުހޯދޭނެ: ރައީސް

2018 އައިއިރު 70 އިންސައްތަ ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާއެއް ނެތް، އަމާޒަކީ އެކަން ނިންމުން: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ކައުންސިލަރުން ނުހިމެނޭތީ ދެ ރައީސުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކީ ނަމަކަށް ހަދާފައި އޮތް ގާނޫނެއް: މުއިއްޒު

« 1 ...