Close

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސްގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ބާރުތައް ރައްޔިތުން އަތުން ފިރުކައި ނުގަނެވޭވަރަށް ފުރިހަމަކުރުން: ރައީސް

250 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއެކު ތިންވަނަ ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

އަންހެނުންނަށް ބައިކުޅަބައި ދީގެން މާނަވީ ލާމަރުކަޒީ ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމެއް ނުހޯދޭނެ: ރައީސް

2018 އައިއިރު 70 އިންސައްތަ ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާއެއް ނެތް، އަމާޒަކީ އެކަން ނިންމުން: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ކައުންސިލަރުން ނުހިމެނޭތީ ދެ ރައީސުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކީ ނަމަކަށް ހަދާފައި އޮތް ގާނޫނެއް: މުއިއްޒު

ޑަބްލިއުޑީސީ ބައި އިލެކްޝަން: އުފުލޭވަރަަށްވުރެ ބޮޑު ބުރައެއް، ކުރެވޭވަރަށްވުރެ ބޮޑު ހަރަދެއް

ކޮވިޑަށް ފަހު ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުން ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން، އާދަޔާއި ހިލާފު ޖޯޝަކާއި ފޯރިއެއް

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ކައުންސިލަރުންނާ އެއްމޭޒަކަށް

ކައުންސިލުތަކުން ކުންފުނި އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރި ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

އަންހެން ކައުންސިލަރުންނާއި، ޑަބްލިއުޑީސީ މެންބަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ބަލަން އިވާ ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ފަސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1 ...