ލ. ފޮނަދޫ

މަސްއޫދަށް ދިން ހަމަލާ: ހުކުމްކުރީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެ ކަމަށްބުނެ ގާޒީގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް

އަލް މުދިޝް ލީޑް ވެޓެރަންސް ކަޕް: އޭލިއަންއަށް މޮޅެއް، އަނެއް މެޗުތައް ހަމަހަމަ

ލީޑް ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް: ފުރަތަމަ މޮޅުތައް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ އާއި ތުނޑީ އޯލްޑް ބޯއީސްއަށް

އަލް މުދިޝް ލީޑު ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ވަން

އަލް މުދިޝް ލީޑް ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ގުރު ނަގައިފި

ދި އެފްއެމްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ މަސްއޫދަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ތަކަންދޫ އާއި ފޮނަދޫގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ފޮނަދޫ މަގުތަކުގެ ދުވާރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވެ ލ. ފޮނަދޫ މޮނިޓަރިން އަށް

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ ދެވަނަ މަރު، ރާއްޖޭގެ އަދަދު 267 އަށް

ލާމު ކޮވިޑު ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެ ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 266 އަށް

ފޮނަދޫ ބަލިކޮށް، ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ދަނބިދޫ ހޯދައިފި

« 1