ޔުވެންޓަސް

ބައިކޮޅަށް ވަން ދެ ގޯލާއެކު ސެވިއްޔާ ކައިރިން ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، ޔުވެންޓަސްއަށް މޮޅެއް

ޕެނަލްޓީގައި އާސެނަލް ކަޓައިފި، ޔުނައިޓެޑް ކުރިއަށް

ފޯމުގައި އޮތް ނަޕޯލީއަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް، މޮޅަކާއެކު ޔުވެންޓަސްއަށް ހަމަޖެހުމެއް

ޓްރާންސްފާތަކުގައި މަކަރު ހެދުމުން ޔުވެންޓަސްގެ 15 ޕޮއިންޓް އުނިކޮށްފި

އަގްނޭލީގެ ވަދާއީ މެސެޖު: ޔޫރަޕްގެ ފުޓުބޯޅައަށް އާ ނިޒާމެއް ބޭނުންވޭ

ޔުވެންޓަސް ލަދުގަންނަވާލައި، ނަޕޯލީ އެއްވަނައިގައި ކުރިއަށް

ޔުވެންޓަސްގެ ބޯޑު އެއްކޮށް އިސްތިއުފާދިފި

ޕީއެސްޖީއަށް ގުރޫޕުގެ އެއްވަނަ ގެއްލުނީ ހީނުކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް، މިލާން ގަދަ 16 އަށް

ޕޮގްބާއަށް ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލޭނެކަން އެޖެންޓް ޔަގީންކޮށްދީފި

ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލައި ބެނިފީކާ ގަދަ 16 އަށް، މެސީއާއި ޕީއެސްޖީއަށް ޖާދުވީ ރެޔެއް

ޗެލްސީން އަނެއްކާވެސް މިލާން ބަލިކޮށްފި، ސިޓީއާއި ރެއާލް އަދި ޕީއެސްޖީއަށްވެސް ޕޮއިންޓެއް

ޔުވެންޓަސް ބަލިވީ ތާވަލުގެ ފުލުގައި އޮތް މޮންޒާ ކައިރިން، އިންޓައަށްވެސް ބައްޔެއް

« 1