ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސްގާޒީ ހައިލަމަށް ގާސިމް ނުގުޅުއްވާ: ޖޭޕީ

ރައީސް ޔާމީނަށްވުރެ ބޮޑު އަނިޔާވެރިޔަކު ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމެއް ނުކުރޭ: ގާސިމް

1

ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން 2023ގައި ވެރިކަން ކުރާނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން: ރިޔާޒް

ބަރުލަމާނީ ދަންތޫރައިގައި ޖެހެން ހެޔޮ ނުވާނެ، އެއީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެގެން ކުރާ ކަމެއް: ގާސިމް

ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކޮށް ޖޭޕީގެ ދަތުރުތައް އަތޮޅުތަކަށް ފަށަނީ

241 ކޮމިޓީއަށް އަލީ ހުސެއިން

ޖާބިރު ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ކަމަށް ވިދާޅުވާ ވާހަކަ ގާސިމް ދޮގުކުރައްވައިފި

ޖޭޕީގައި އުޅެފައި ގޮސް ޕާޓީ ހެދުމުން ކްރެޑިޓް ލިބެނީ އަޅުގަނޑުމެނަށް: ގާސިމް

ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރުމަށް ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

އެމްޑީޕީއަށްވެސް ލިބުނީ ކެހިވެރި މިތުރެއްކަން މިއަދު ސާފު: ޖަމީލް

ގައުމު ރަނގަޅަށް ހިންގެވުމަށް ރައީސަށް ހުރަސް އަޅަނީ ކޯލިޝަނުން: އާޒިމް

ލީޑަރުންގެ ތާއީދު ނެތަސް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ލިބޭނެ: އަދުރޭ

1
5 ...