ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނޫން މީހަކު ހޮވައިގެން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ މޮޅެއް ނޯންނާނެ: ގާސިމް

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިނަށް ގާސިމް، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވަޑައިގެންފި

ޖޭޕީގެ ތާއީދު ވެސް އެމްޑީޕީގެ ރާޝިދަށް، ގާސިމް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނާ ދެކޮޅު، ބޭރުގެ ސިފައިން ތިބި ކަމުގެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް: ޖޭޕީ

3

ރައީސާއި އަޅުގަނޑާ ވާދަކުރާ އިންތިހާބަކަށްވުރެ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނައުން ރަނގަޅުވާނެ: ނަޝީދު

1

އަންނަ އަހަރު ވޯޓެއް ނަގައި، 2023 ގައި ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޕާޓީތަކުން އެއްބަސް: ނަޝީދު

ގާސިމްގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ބޮޑުކަމުގެ ޝަކުވާ ގާސިމް ނުކުރައްވާ: ޖޭޕީ

ޖޭޕީގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މެންބަރުންތަކެއް ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ

1

ނަފުރަތުގެ ބިލަކީ ރައީސަށް ދޭން އުޅުނު ލަނޑެއް، ސަލާމަތްވީ އަޅުގަނޑުގެ ސަބަބުން: ގާސިމް

ނާޒިމާއި ރިޔާޒަށް 10 މިލިއަން ހަރަދުކުރިން، އެބޭފުޅުންނަކީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި ތިބި ބައެއް: ގާސިމް

4 ...