ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

241 ކޮމިޓީއަށް އަލީ ހުސެއިން

ޖާބިރު ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ކަމަށް ވިދާޅުވާ ވާހަކަ ގާސިމް ދޮގުކުރައްވައިފި

ޖޭޕީގައި އުޅެފައި ގޮސް ޕާޓީ ހެދުމުން ކްރެޑިޓް ލިބެނީ އަޅުގަނޑުމެނަށް: ގާސިމް

ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރުމަށް ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

އެމްޑީޕީއަށްވެސް ލިބުނީ ކެހިވެރި މިތުރެއްކަން މިއަދު ސާފު: ޖަމީލް

ގައުމު ރަނގަޅަށް ހިންގެވުމަށް ރައީސަށް ހުރަސް އަޅަނީ ކޯލިޝަނުން: އާޒިމް

ލީޑަރުންގެ ތާއީދު ނެތަސް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ލިބޭނެ: އަދުރޭ

1

އިދިކޮޅާ ގުޅުމަށް ދިން ދައުވަތަށް ޖޭޕީގެ "ޝައުގެއް ނެތް"!

އިދިކޮޅާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ރަސްމީކޮށް ދައުވަތު ދީފި

މަޖިލީހުގައި ހުންނަ ޖޭޕީ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި "ސާލިހު ޕާޓީ" އާއި "އެމްއެމްޕީ" ޖެހި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

މެންބަރު ކާނަލް ނާޒިމް ވެސް ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ނާޒިމް އާއި ރިޔާޒް އަށް ގާސިމްގެ ފިނި ރައްދެއް: ސިޔާސީ މީހުން ޕާޓީތަކުން ކެނޑުމާއި އައުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް

1
4 ...