ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރު ކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރުކަމުން ވަކިކުރި ޑރ. ޒިޔާދަށް 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލި އިންޓާންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ނިންމާލައިފި

ޒުވާނުންގެ 56 ޕަސެންޓް ވަޒީފާ އަދައެއް ނުކުރޭ، ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމަކުން ނުދޭ

އެމްޓީސީސީން މިމަހު އެކަނިވެސް ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 100އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ

ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން ކިޔެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ކައުންސިލްތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފި

ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނުދޭ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

މިއަދު ރިސޯޓް ތަކަކީ ޖަލެއް ނޫން: މެންބަރު ނިހާދު

މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފި

ކުއްޔަށްއުޅޭ މީހުން ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ނެރޭނަމަ 60 ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

އެމްޓީސީސީން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

« 1