ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް

ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދައިފި

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ 45 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ކުޑަގިރި ހުޅުވުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް، ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކަކާ އެކު އެޗްޑީސީން އޯޕަންޑޭ އަކަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އީސީން އިއުލާނުކޮށްފި

ނެޝަލް ސްކިލްސް އެންޑް ކެރިއާ އެކްސްޕޯގައި އެޗްޑީސީގެ ސްޓޯލެއް

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޓޫރިޒަމެއް ތައާރަފުކުރީ ދިވެހިން، ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ނެރެވޭނެ: ރައީސް

އާރްޓީއެލް ފެރީތަކަށް އަންހެން ކައްޕިން ތަމްރީނުކޮށް ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ހާއްސަ ވިސްނުމެއް

މަޖިލީހުގެ ސާޖަންޓް އެޓް އާމްސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އެމްޕީއެލްގެ ގިނަ ވަޒީފާތަކަކަށް މީހުން ހޯދަނީ

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

އެމްއެންޔޫގެ ޖޮބް ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

« 1