ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

އެމްއެންޔޫގެ ޖޮބް ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އެމްއޭސީއެލުން ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކެރިއާ އެކްސްޕޯއެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯގެ އާ ބޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ، މުސާރަތައް 35000 ހާއި 115000 އާއި ދެމެދު

3

ރަނގަޅު މުސާރަ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ޝައުގު ހުންނަ 120 ދިވެހިން އެމްޓީސީސީން ހޯދަނީ

"ޖޮއިން ޓީމް އެމްޓީސީސީ"ގެ އޯޕެންޑޭ ހަރަކާތްތައް މިއަދު ފޭދޫ އާއި ހިތަދޫގައި، މާދަމާ ހުޅުމީދޫގައި

ކަސްޓަމްސްއަށް 68 އޮފިސަރުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

1

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޗެއާޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް މީހުން ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރާކަމަށްބުނެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ފަންނީ ގިނަ ވަޒީފާތައް އުފެދޭނެ، ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވަނީ ދިވެހިން: ރައީސް

1

ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން އަންގާފައި ވަނިކޮށް އާ މުވައްޒަފަކު ހޯދަނީ

« 1