ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް

ޔޮޓް ޓުއާސް މޯލްޑިވްސް ގްރޫޕުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެމްޓީސީސީން ދިވެހިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން 200 އަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޕްރޮބޭޝަނަށް އިތުރު މުއްދަތު ގާނޫނުން ލިބެން ޖެހޭ: ރީކޯ މޫސަ

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަކީ މަސައްކަތްތެރިން އިތުރަށް ނިކަމެތިވާނެ ކަމެއް: އަލީ ހުސައިން

އޯޕަންޑޭ ހަރަކާތުގައި 400 ވަރަކަށް މީހުން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި، އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް: އެންސިސް

އެންސިސް ފެކްޓްރީއަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޯޕަންޑޭއެއް

ޖޮބް ސެންޓަރު އިފްތިތާހުކޮށްފި

ވަޒީފާ ހޯދަން ފަސޭހަކުރަން އަންނަ މަހު ޖޮބް ޕޯޓަލް ލޯންޗް ކުރަނީ

ޔާމީންގެ ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރިޔަސް، މި ސަރުކާރު ގެންނަން އުޅުނު އެންމެނަށް ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެ

1

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިކަން އަންގައިދޭ މެސެޖެއް ފޯނަށް