ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް

"ޖޮއިން ޓީމް އެމްޓީސީސީ"ގެ އޯޕެންޑޭ ހަރަކާތްތައް މިއަދު ފޭދޫ އާއި ހިތަދޫގައި، މާދަމާ ހުޅުމީދޫގައި

ކަސްޓަމްސްއަށް 68 އޮފިސަރުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

1

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޗެއާޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް މީހުން ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރާކަމަށްބުނެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ފަންނީ ގިނަ ވަޒީފާތައް އުފެދޭނެ، ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވަނީ ދިވެހިން: ރައީސް

1

ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން އަންގާފައި ވަނިކޮށް އާ މުވައްޒަފަކު ހޯދަނީ

ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަނީ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ވަޒީފާތައް ދޭނީ ޕީޕީއެމް މީހުންނަށް ކަމަށް

ވަޒީފާ ހޯދާ ދިވެހިންނަށް އެމްޓީސީސީން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: އެކި ދާއިރާތަކުން 140 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އޭޖީ އޮފީހުގެ ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް، ސަނާއަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަމުރު ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ޓްރައިބިއުނަލް

2

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ހިދުމަތުގެ އެވޯޑް 87 މުވައްޒަފަކަށް، އެމްޑީ ޝާހުގެ ހުރިހާ ޝުކުރެއް މުވައްޒަފުންނަށް

ޝިއުނާ އާއި އަނޫލާ އާއި އައިޝަތު އަބުދުﷲ އޭސީސީން ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އޭސީސީ މެންބަރުން ވަކި ކުރުމަށް މާދަމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

« 1